Kế hoạch tổ Năng khiếu

PHÂN CÔNG DẠY THAY CHO CÔ GIÁO NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Ngày cập nhật 03/01/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

       TỔ NĂNG KHIẾU

                                                                                                                                 Đông Hà, ngày 3 tháng 1 năm 2018

 

PHÂN CÔNG DẠY THAY CHO GIÁO VIÊN

 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

(Tuần 21. Từ thứ 4 đến thứ 5)

 

 

TUẦN

LỚP

TIẾT

NGÀY/THÁNG

GIÁO VIÊN DẠY THAY

GHI CHÚ

21

Từ thứ 4 đến thứ 5

 

K 4-5

1(S)

3/1/2018

Bùi Nguyên Phương

Dạy thay

2(S)

3B

4(S)

3/1/2018

Nguyễn Thị Diễm

Dạy thay

1B

1(C)

3/1/2018

Trần Tiến Dũng

Dạy thay

4B

2(C)

3/1/2018

Trần Tiến Dũng

Dạy thay

3A

3(C)

3/1/2018

Nguyễn Thị Minh Lệ

Dạy đổi tiết

K1-2

1(S)

4/1/2018

Bùi Nguyên Phương

Phạm Chí Thanh (quản lớp)

2(S)

1A

4(S)

4/1/2018

Nguyễn Thị Diễm

Dạy thay

 

 

4/1/2018

Trần Tiến Dũng

Dạy thay

 

 

 

 

 

 

Các GVBM được phân công dạy thay cho Cô giáo Nguyễn Phương Thảo chủ động theo dõi phân công để thực hiện nghiêm túc.

                                                                                                                                          TTCM

                                                                                                                                  Nguyễn Thế Anh

  Facebook Messenger