select
STTTênMô tảNgày tạoNguồnTải về
Số trang:
select
 61 items in 7 pages
1 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2019-2020 11/11/2019HĐQT+BGH
2 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2018-2019 Phân phối chương trình học năm học 2018-2019 25/10/2018HĐQT, BGH
3 KẾ HOẠCH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 25/10/2018HĐQT
4 Quyết định số 15/QĐ-TV ngày 24/7/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trưng Vương Quyết định số 15/QĐ-TV ngày 24/7/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trưng Vương về việc ban hành Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh 24/07/2017HĐQT
5 Quyết định số 14/QĐ-TV ngày 20/7/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trưng Vương Quyết định số 14/QĐ-TV ngày 20/7/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trưng Vương Về việc ban hành quy định phân công nhiêm vụ Ban giám hiệu, Hội đồng quản trị trường Trưng Vương 20/07/2017HĐQT
6 CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2016-2017 CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2016-2017 31/12/2016BGH
7 Quy trình công việc năm học 2016-2017 26/08/2016BGH
8 Kế hoạch số 16/KH-TV ngày 26/8/2016 Kế hoạch số 16/KH-TV ngày 26/8/2016 của Trường Trưng Vương Về việc báo cáo và kế hochj thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 26/08/2016BGH
9 Quy định số 03/QyĐ-TV ngày 01/7/2016 Quy định số 03/QyĐ-TV ngày 01/7/2016 của Trường Trưng Vương về việc Phân công nhiệm vụ của Ban giám hiệu Trường 05/07/2016HĐQT
10 Quy định số 02/QyĐ-TV ngày 01/7/2016 Quy định số 02/QyĐ-TV ngày 01/7/2016 của Trường Trưng Vương về việc Quy định chế độ hội họp năm 2016-2017 07/05/2016HĐQT
  Facebook Messenger