select
STTTênMô tảNgày tạoNguồnđuongdan
Số trang:
select
 58 items in 6 pages
1 Quyết định số 15/QĐ-TV ngày 24/7/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trưng Vương Quyết định số 15/QĐ-TV ngày 24/7/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trưng Vương về việc ban hành Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh 24/07/2017HĐQT Tải về
2 Quyết định số 14/QĐ-TV ngày 20/7/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trưng Vương Quyết định số 14/QĐ-TV ngày 20/7/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trưng Vương Về việc ban hành quy định phân công nhiêm vụ Ban giám hiệu, Hội đồng quản trị trường Trưng Vương 20/07/2017HĐQT Tải về
3 CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2016-2017 CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2016-2017 31/12/2016BGH Tải về
4 Quy trình công việc năm học 2016-2017 26/08/2016BGH Tải về
5 Kế hoạch số 16/KH-TV ngày 26/8/2016 Kế hoạch số 16/KH-TV ngày 26/8/2016 của Trường Trưng Vương Về việc báo cáo và kế hochj thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 26/08/2016BGH Tải về
6 Quy định số 03/QyĐ-TV ngày 01/7/2016 Quy định số 03/QyĐ-TV ngày 01/7/2016 của Trường Trưng Vương về việc Phân công nhiệm vụ của Ban giám hiệu Trường 05/07/2016HĐQT Tải về
7 Quy định số 02/QyĐ-TV ngày 01/7/2016 Quy định số 02/QyĐ-TV ngày 01/7/2016 của Trường Trưng Vương về việc Quy định chế độ hội họp năm 2016-2017 07/05/2016HĐQT Tải về
8 Quy chế số: 03/QC-TV ngày 01/09/2014 Quy chế Về việc xét học bổng cho học sinh 22/01/2016HĐQT Tải về
9 DANH MỤC HỒ SƠ , MẪU BIỂU Các mẫu văn bản 28/08/2015BGH Tải về
10 Quyết định số 13/QĐ-TV ngày 28/8/2015 của Trường Trưng Vương Quyết định số 03/QĐ-TV ngày 28/8/2015 của Trường Trưng Vương Về việc Ban hành Quy chế đánh giá xếp loại thi đua và xử phạt vi phạm thực hiện quy chế 28/08/2015HĐQT Tải về
  Facebook Messenger