Tổ Toán - Tin

Thầy giáo : Nguyễn Văn Sỹ - GV môn Toán

Đại học Sư phạm Huế
GV dạy giỏi cấp tỉnh năm 2005-2006, CB đoàn giỏi 2006-2007.

Thầy giáo : Đặng Văn Nhuận - GV môn Toán

Đại học Sư phạm Huế - GV dạy ứng dụng CNTT giỏi cấp tỉnh năm học 2011-2012, 2016-2017

Thầy giáo : Nguyễn Văn Cần - GV môn Tin học

Đại học Tin học

Thầy giáo : Lục Đức Bình - GV môn Toán

Đại học Sư phạm Huế

Thầy giáo : Nguyễn Bảo Phong - GV môn Toán

Đại học Khoa học Huế

Thạc sĩ: Trần Đức Thịnh - Gv môn Toán

Thạc sĩ Đại học sư phạm Huế - Khoa Toán giải tích

Cô giáo: Lê Thị Hồng Hạnh - GV môn Toán

Đại học Sư phạm Huế - Khoa Toán tích (dạy toán bằng tiếng anh)

Cô giáo : Lê Thị Minh Tuyền - GV môn Toán

Đại học Sư phạm Huế

  Facebook Messenger