Tổ Toán - Tin

Thầy giáo : Nguyễn Bảo Phong - GV môn Toán

Đại học Khoa học Huế - Tổ trưởng tổ Toán Tin

Thầy giáo : Nguyễn Văn Sỹ - GV môn Toán

Đại học Sư phạm Huế - GV dạy giỏi cấp tỉnh năm 2005-2006; Cán bộ Đoàn giỏi năm 2006-2007

Thầy giáo : Đặng Văn Nhuận - GV môn Toán

Đại học Sư phạm Huế - GV dạy ứng dụng CNTT giỏi cấp tỉnh năm học 2011-2012, 2016-2017

Thầy giáo: Phan Chiến Thắng - GV môn Toán

Trường Đại học Sư phạm Huế - Thạc sĩ Toán học

Thầy giáo : Nguyễn Văn Cần - GV môn Tin học

Đại học Tin học

Thầy giáo : Lục Đức Bình - GV môn Toán

Đại học Sư phạm Huế

Cô giáo: Lê Thị Hồng Hạnh - GV môn Toán

Đại học Sư phạm Huế - Khoa Toán tích

Cô giáo: Võ Thị Lan - GV Toán tiếng anh

Trường Đại học Sư phạm Huế - Khoa Toán tích

Cô giáo: Nguyễn Thị Thuận - GV môn Toán

Đại học Sư phạm Đà Nẵng