Đội ngũ Giáo viên

Thầy giáo: Bùi Đức Hòa - GV Anh Văn

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng - GV dạy ứng dụng CNTT giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017

Cô giáo : Nguyễn Thị Liên - GV Văn

Tổ trưởng tổ Xã hội Đại học Sư phạm Huế - TN loại giỏi

Thầy giáo : Nguyễn Bảo Phong - GV môn Toán

Đại học Khoa học Huế - Tổ trưởng tổ Toán Tin

Cô giáo: Bùi Hải Lý

GV dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2004-2005, 2005-2006 Tổ trưởng tổ Tiểu học 4,5


  Facebook Messenger