Tổ Khoa học Thực nghiệm

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2017

Ngày cập nhật 03/02/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG
TỔ THỰC NGHIỆM
------***------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH THÁNG 02/2017
 
I. CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM
1.Kiểm tra ngân hàng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của HS, cập nhật đề lên Web site.
2. Đánh giá đồ dùng dạy học tự làm trong toàn tổ; kiểm tra, báo cáo chất lượng sử dụng đồ dùng dạy học mới.
3. Thanh tra toàn diện giáo viên, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra chất lượng phòng học bộ môn.
4. Tổ chức dạy học theo chủ đề cấp trường ở bộ môn Sinh học về đổi mới SHCM theo nghiên cứu bài học. 
5.  Tiếp tục tổ chức bồi HSG và cho học sinh 2 tiết/tháng giải Vật lí qua mạng.
6. Nhóm giáo viên dự thi GVCN giỏi.
7. TTCM tổ chức kiểm tra toàn diện GV trong tổ; kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV. Thanh tra toàn diện: ThầyThế
II.CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:
- Tập luyện văn nghệ chuẩn bị Hội thi Mừng Đảng Mừng Xuân
- Nghỉ tết âm lịch theo kế hoạch.

  Facebook Messenger