Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM TUAN 26 (Từ 05/02 đen 10/02/2018) CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 03/02/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI TIỂU HỌC                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

      (Tuần 26, từ 05/02/2018 đến 10/02/2018)   

                                                                                            

I.                   KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

II.               KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

        VIỆC TRỌNG TÂM

*Giáo viên chủ nhiệm + GV bộ môn

+ Hoàn thành  CT thực học tuần 24

 ( tuần 6 của HK II)

+Tiếp tục ổn định các nề nếp, phát huy hoạt động của hội đồng tự quản.

+ Củng cố  nghi thức Đội, ĐHĐN

+ Thực hiện nội dung SH 15’ đầu giờ như kế hoạch đã thống nhất

 + Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hát đầu giờ các bài hát về nhà trường – Đội .

+Tiếp tục thu sách xây dựng Thư viện lớp

+Luyện chữ viết cho HS theo kế hoạch

+Cập nhật giáo án, lên lịch báo giảng vào trang web đúng thời gian quy định

+ Nộp bài VHTT và luyện chữ đẹp tháng 2/2018

+ Tiếp tục thu âm và làm video chủ đề tháng của 2/2018

+ Ngày 06/02 : Các lớp thi TQM theo ca:

  -Sáng: *K3:  7h30’- 8h30’

              *K1:  9h - 10h

              *K2:  10h30’- 11h30’

  -Chiều: *K5: 13h30’- 14h30’;

                *K4: 16h30’- 17h30’

* PTKTH :

+ Duyệt và chọn bài VHTT, chữ viết đẹp

+ Kiểm tra nề nếp các lớp , nề nếp dạy và học của GV, HS

+ Dự giờ KT nội bộ

+ Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo bậc Tiểu học của SGD         

       --------------------------

HAI

05/02

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-CC đầu tuần

-Toàn khối

-Toàn khối

CHIỀU 

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

BA

06/02

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Tổ chức thi TQM

     + 7h30  -  8h30      : Khối 3

     + 9h  -  10h            : Khối 1  

     + 10h30  -  11h30 : Khối 2

 

- Toàn khối

 

-Khối 3-1-2 +GV coi thi

CHIỀU

 - Học bình thường theo TKB

  -Tổ chức thi TQM

    + 13h30 - 14h30 : Khối 5

    + 16h30 - 17h30 : Khối 4

 

- Toàn khối 

-Khối 5-4 + GV coi thi

 

07/02

  SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 3-4: Khối 5 tham gia ngoại khóa Văn học với THCS

 

- Toàn khối

-HS + GVCN + GVHT khối 5

 

   NĂM

08/02

 

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

   SÁU

09/02

SÁNG

 - Học bình thường theo TKB

 

-Toàn khối

 

CHIỀU

 -Dạy Toán QM và tiếng Anh Cambridge theo TKB

 

 

-Theo phân công

 

   BẢY

  10/02

SÁNG

 - HS nghỉ Tết ÂL đến hết ngày 20/02/2018

 

 

-Toàn khối

 

CHIỀU

 

- HS nghỉ Tết ÂL đến hết ngày 20/02/2018

 

 

-Toàn khối

 

  CHỦ    NHẬT

  11/02

SÁNG

-8h : GVCN làm vệ sinh lớp học , bàn giao tài sản

-9h : CĐV tham gia thi tiếng hát Bolero ráp nhạc

-GV toàn khối

CHIỀU

13h30’: Thi tiếng hát Bolero + Tất niên cuối năm

-Toàn trường

                                                                                                                                    PTKTH

                                                                                                                                   Hồ Thị Bích Ngọc

                                                                                                                                      

 

 

 

         

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI TIỂU HỌC                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

      (Tuần 26, từ 05/02/2018 đến 10/02/2018)   

                                                                                            

I.                   KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

II.               KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

        VIỆC TRỌNG TÂM

*Giáo viên chủ nhiệm + GV bộ môn

+ Hoàn thành  CT thực học tuần 24

 ( tuần 6 của HK II)

+Tiếp tục ổn định các nề nếp, phát huy hoạt động của hội đồng tự quản.

+ Củng cố  nghi thức Đội, ĐHĐN

+ Thực hiện nội dung SH 15’ đầu giờ như kế hoạch đã thống nhất

 + Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hát đầu giờ các bài hát về nhà trường – Đội .

+Tiếp tục thu sách xây dựng Thư viện lớp

+Luyện chữ viết cho HS theo kế hoạch

+Cập nhật giáo án, lên lịch báo giảng vào trang web đúng thời gian quy định

+ Nộp bài VHTT và luyện chữ đẹp tháng 2/2018

+ Tiếp tục thu âm và làm video chủ đề tháng của 2/2018

+ Ngày 06/02 : Các lớp thi TQM theo ca:

  -Sáng: *K3:  7h30’- 8h30’

              *K1:  9h - 10h

              *K2:  10h30’- 11h30’

  -Chiều: *K5: 13h30’- 14h30’;

                *K4: 16h30’- 17h30’

* PTKTH :

+ Duyệt và chọn bài VHTT, chữ viết đẹp

+ Kiểm tra nề nếp các lớp , nề nếp dạy và học của GV, HS

+ Dự giờ KT nội bộ

+ Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo bậc Tiểu học của SGD         

       --------------------------

HAI

05/02

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-CC đầu tuần

-Toàn khối

-Toàn khối

CHIỀU 

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

BA

06/02

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Tổ chức thi TQM

     + 7h30  -  8h30      : Khối 3

     + 9h  -  10h            : Khối 1  

     + 10h30  -  11h30 : Khối 2

 

- Toàn khối

 

-Khối 3-1-2 +GV coi thi

CHIỀU

 - Học bình thường theo TKB

  -Tổ chức thi TQM

    + 13h30 - 14h30 : Khối 5

    + 16h30 - 17h30 : Khối 4

 

- Toàn khối 

-Khối 5-4 + GV coi thi

 

07/02

  SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 3-4: Khối 5 tham gia ngoại khóa Văn học với THCS

 

- Toàn khối

-HS + GVCN + GVHT khối 5

 

   NĂM

08/02

 

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

   SÁU

09/02

SÁNG

 - Học bình thường theo TKB

 

-Toàn khối

 

CHIỀU

 -Dạy Toán QM và tiếng Anh Cambridge theo TKB

 

 

-Theo phân công

 

   BẢY

  10/02

SÁNG

 - HS nghỉ Tết ÂL đến hết ngày 20/02/2018

 

 

-Toàn khối

 

CHIỀU

 

- HS nghỉ Tết ÂL đến hết ngày 20/02/2018

 

 

-Toàn khối

 

  CHỦ    NHẬT

  11/02

SÁNG

-8h : GVCN làm vệ sinh lớp học , bàn giao tài sản

-9h : CĐV tham gia thi tiếng hát Bolero ráp nhạc

-GV toàn khối

CHIỀU

13h30’: Thi tiếng hát Bolero + Tất niên cuối năm

-Toàn trường

                                                                                                                                   

                                                                                                                                      PTKTH

                                                                                                                                   Hồ Thị Bích Ngọc

 

 

        

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Facebook Messenger