Kế hoạch

KẾ HOẠCH THI VẬT LÝ QUA MẠNG NĂM HỌC 2017-2018 (VÒNG 8)

Ngày cập nhật 01/02/2018

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Số:       /KH-TV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

                Đông Hà, ngày 30  tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

Ôn tập và thi Vật lý trên mạng internet (Vòng 8) năm học 2017-2018

 

Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành theo chương trình Ban tổ chức ViOlympic.Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học của trường Trưng Vương tổ Thực nghiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ôn tập và tổ chức thi giải Vật lý qua Internet (Violympic) năm học 2017-2018 như sau:

1. Tổ chức bồi dưỡng Vật lý qua Internet: GV bồi dưỡng hàng tuần vào các tiết tự chọn của lớp được phân công giảng dạy.

2. Thể lệ cuộc thi:

        - Tất cả học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông đều có thể đăng ký thành viên để tham gia cuộc thi giải Vật lý qua Internet do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (đăng ký thành viên trên website:www.violympic.vn. để tham gia cuộc thi).

        - Chỉ những học sinh đăng ký với các thông tin chính xác: Họ và tên, ngày sinh, lớp, trường, huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) được Ban tổ chức cấp trường xác nhận mới được trao các giải thưởng của cuộc thi.

3. HỘI ĐỒNG THI

1. Bà: Đồng Thị Bích Hiền      Phó HT                CT HĐT

2. Ông: Phạm Xuân Tiến         TTCM                  PCT HĐT

3. Ông: Phạm Việt Thành        GV                       Giám thị

4. Ông: Võ Minh Tiến             Kĩ thuật                Kĩ thuật     

5. Ông: Hồ Duy Hải                Kĩ thuật                Kĩ thuật

6. Bà Trần Thị Hồng Tuyết     Văn phòng           Thư ký

4. Thời gian và kế hoạch triển khai: Ngày 05/9/2017: Phát động cuộc thi, thông báo thể lệ cuộc thi cho toàn thể học sinh

a) Số vòng thi: Lịch thi cụ thể được thông báo trên Website: http://vatli.violympic.vn

b) Vòng thi số 8Ngày 07/02/2018. (Thầy cần phụ trách tạo mã trên website: www.violympic.vn).

c)Phân công coi thi

Ngày, tháng

Khung giờ thi

Khối, lớp

Số lượng HS

Phòng máy

Giám thị, kĩ thuật

07/02/2018

8h00-9h00

6,7

10+12

PM 2

Thầy Thành, thầy Tiến KT

9h30-10h30

8

39

PM 2

Thầy X.Tiến,  thầy Tiến KT

9

10

PM 1

Thầy Thành,  thầy Hải KT

5. Lưu ý:

- Khi bị sự cố về đường điện, đường mạng hoặc máy tính, học sinh có thể thi lại ngay nhưng THCS thi lại vào buổi chiều cùng ngày.

- Các giáo viên phụ trách giảng dạy chính khoá các lớp lập danh sách dự thi .

DANH SÁCH DỰ THI VẬT LÍ QUA MẠNG

KHỐI, LỚP: ……….. - NĂM HỌC: 2017-2018

TT

Số ID

Nickname dự thi

Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm thi cấp trường

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN và GVBM dạy phải thông báo HS dự thi đúng giờ quy định.

-  Sơ kết cuộc thi vòng thi sô 8, lập DS học sinh dự thi vòng tiếp theo theo kế hoạch của chương trình. 

Trên đây là kế hoạch cuộc thi giải Vật lý qua Internet (Violympic) năm học 2017-2018 , đề nghị Ban tổ chức, tổ chuyên môn Vật lý, cán bộ giáo viên của trường tạo điều kiện thuận lợi để học sinh đăng ký dự thi và tham gia cuộc thi Violympic đạt kết quả cao./.

   

TTCM

 

 

   Phạm Xuân Tiến

 

 P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

   Đồng Thị Bích Hiền

 

  Facebook Messenger