Kế hoạch tổ Toán-Tin

KẾ HOẠCH THÁNG 2/2018

Ngày cập nhật 28/01/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

TỔ: TOÁN - TIN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****************


                                               Đông Hà, ngày 28  tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2018

 

I.                   TRỌNG TÂM:

1.     Đẩy mạnh công tác chuyên môn, tiếp tục triển khai; kiện toàn các loại hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ chuyên môn.

2.     Thực hiện tốt công tác soạn giảng, dạy học

3.     Tiếp tục triển khai công tác dạy bồi dường HSG, đẩy mạnh việc bồi dường thi GTQM và dự thi đánh giá chất lượng, lựa chọn đội thi GTQM cấp quốc gia năm học 2017-2018

4.     Đảm bảo các hồ sơ chuyên môn đầy đủ, đúng yêu cầu

5.     Cập nhật ngân hàng đề kiểm tra, xây dựng nguồn học liệu mở.

6.     Tăng cường công tác dự giờ và đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng góp ý xây dựng giờ dạy

7.     Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học theo chủ đề kết hợp sinh hoạt chuyên môn

8.     Xây dựng kế hoạch ngoại khóa “Toán tiếng Anh “ lần 2

9.     Xây dựng quy chế thi đua và các biểu mẫu theo dõi thi đua theo tuần, tháng của tổ.

10. Thực hiện các chuyên đề SHCM.

 

     II.      CÔNG VIỆC KHÁC

1.     Thực hiện công tác báo cáo định kỳ

2.     Tham gia các hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh…

 

Nơi nhận:                                                                        TTCM

-         Hiệu trưởng, CM

-         Lưu kế hoạch                                                Nguyễn Văn Sỹ

 

 

  Facebook Messenger