Kế hoạch tổ Xã hội

KẾ HOẠCH TUẦN 24

Ngày cập nhật 20/01/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ XÃ HỘI

TUẦN 24

(Từ ngày22/01/2018 đến ngày 28/01/2018)

 


 

I. KẾ HOẠCH CHUNG – KẾT QUẢ

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

KẾ HOẠCH CHUNG TUẦN 23:

Công việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình thực học tuần 24

- Hoàn thành các loại hồ sơ cá nhân

- Nộp câu hỏi kiểm tra trên phần mềm (5 câu/tuần)

- Cập nhật giáo án, lbg lên trang web

-Triển khai kế hoạch SHCM theo NCBH
- Triển khai tập luyện Ngoại Khóa Lịch Sử
- Tham quan học tập tại Singapore
(Thầy Điệp hỗ trợ chủ nhiệm 8C - sinh hoạt 30p đầu giờ từ thứ 4 - thứ 7)

- Bồi dưỡng  đội tuyển HSG văn hóa, giải AV trên mạng

 

 

Thứ/

ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

(22/01)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

Ba

(23/01)

Sáng

Học bình thường

 

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

(24/01)

Sáng

- Học bình thường
Dạy thay cô Trang tiết 3, 4 lớp 8C (Cô Nhật My)

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

Năm

(25/01)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

Học bình thường
Dạy thay cô Trang tiết 1 lớp 10A  (Cô Liên)
- Dạy thay cô Trang tiết 3, 4 lớp 8C (Cô Như Ngọc)

- Toàn tổ

- Thầy Hòa

Sáu

(2601)

Sáng

- Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

Bảy

(27/01)

Sáng

- Học bình thường

- Sinh hoạt tiết 4 lớp 8C (Cô Hà)

- Toàn tổ

Chiều

 Họp tổ SHCM 

- Toàn tổ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

  Facebook Messenger