Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM TUAN 22 (Từ 08/01 đen 13/01/2018) CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 08/01/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI TIỂU HỌC                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

      ( Tuần 22, từ 08/01/2018 đến 13/01/2018)   

                                                                                            

I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

   II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

    VIỆC TRỌNG TÂM

*Giáo viên chủ nhiệm + GV bộ môn

+ Hoàn thành  CT thực học tuần 20 ( tuần 2 của HK II)

+Tiếp tục ổn định các nề nếp, phát huy hoạt động của hội đồng tự quản.

+ Củng cố  nghi thức Đội, ĐHĐN

+ Thực hiện nội dung SH 15’ đầu giờ như kế hoạch đã thống nhất

 + Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hát đầu giờ các bài hát về nhà trường – Đội .

+Tiếp tục thu sách xây dựng Thư viện lớp

+Luyện chữ viết cho HS theo kế hoạch

+Cập nhật giáo án, lên lịch báo giảng vào trang web

+ Sơ kết HK I theo lớp

+ Sơ kết KH I trong học sinh toàn khối

* PTKTH :

+ Xét duyệt thi đua các lớp

+ Xét thi đua trong giáo viên  

+ Tập hợp số liệu hoạt động HKI

+ Nộp báo cáo HK I

+ Họp phụ huynh

+ Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo bậc Tiểu học của SGD          

       --------------------------

HAI

08/01

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

-Toàn khối

 

CHIỀU 

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

BA

09/01

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

CHIỀU

 - Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối 

 

 

10/01

  SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 -14h: Họp xét thi đua lớp - Thi đua GV

 

 

- Toàn khối

- Cô B Ngọc, cô H Lý

NĂM

11/01

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

   SÁU

12/01

SÁNG

 - Học bình thường theo TKB

 -Tiết 2: Sơ kết lớp

 -Tiết 3+4 : Sơ kết HKI toàn khối

-Toàn khối

 

CHIỀU

 -Dạy Toán QM và tiếng Anh Cambridge theo TKB

 

 

-Theo phân công

 

   BẢY

  13/01

SÁNG

: -Luyện  chữ viết theo TKB

 

-Toàn khối

 

CHIỀU

 

* 14h : -Họp phụ huynh khối 5 (Đầu giờ  họp chung tại hội trường nhà Hiệu bộ)

-Khối 1-2-3-4 : nghỉ

 

 

 

-Khối 5

 

CHỦ NHẬT

(14/01)

SÁNG

* 7h30’ : - Họp phụ huynh  khối 1- 2- 3 -4

(Khối 1: Đầu giờ họp chung tại hội trường nhà Hiệu bộ)

 

-Khối 1-2-3-4

                                                                                                                                   

                                                                                                                                      PTKTH

 

 

                                                                                                                                 Hồ Thị Bích Ngọc

                                                                                                                                     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Facebook Messenger