Kế hoạch tổ Toán-Tin

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2018

Ngày cập nhật 01/01/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

TỔ: TOÁN - TIN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****************

                                               Đông Hà, ngày 30  tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2018

I.                   TRỌNG TÂM:

1.     Đẩy mạnh công tác chuyên môn, kiểm tra học kỳ 1

2.     Đánh giá giáo viên theo chuẩn, xét thi đua GV.

3.     Thi học kỳ 1, chấm thi, báo cáo số liệu thống kê chất lượng HK 1, vào điểm, học bạ của HS theo kế hoạch của chuyên môn.

4.     Tiếp tục triển khai công tác dạy bồi dường HSG, chuẩn bị kế hoạch  thi GTQM các cấp

5.     Đảm bảo các hồ sơ chuyên môn đầy đủ, đúng yêu cầu

6.     Cập nhật ngân hàng đề kiểm tra, xây dựng nguồn học liệu mở, kết nối trường học

7.     Tăng cường công tác dự giờ và đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng góp ý xây dựng giờ dạy

8.     Thực hiện chuyên đề cấp trường (Thầy Phong) và xây dựng kế hoạch ngoại khóa dành cho các khối còn lại.

     II.      CÔNG VIỆC KHÁC

1.     Thực hiện công tác báo cáo định kỳ

2.     Tham gia các hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh…

 

Nơi nhận:                                                                        TTCM

-         Hiệu trưởng, CM

-         Lưu kế hoạch                                                Nguyễn Văn Sỹ

 

  Facebook Messenger