Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM TUAN 21 (Từ 01/01 đen 06/01/2018) CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 31/12/2017

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI TIỂU HỌC                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

      ( Tuần 21, từ 01/01/2018 đến 06/01/2018)   

                                                                                            

I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

   II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

            VIỆC TRỌNG TÂM

*Giáo viên chủ nhiệm + GV bộ môn

+ Hoàn thành  CT thực học tuần 19 ( tuần 1 của HK II)

+Tiếp tục ổn định các nề nếp, phát huy hoạt động của hội đồng tự quản.

+ Củng cố  nghi thức Đội, ĐHĐN

+ Thực hiện nội dung SH 15’ đầu giờ như kế hoạch đã thống nhất

 + Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hát đầu giờ các bài hát về nhà trường – Đội .

+Tiếp tục thu sách xây dựng Thư viện lớp

+Luyện chữ viết cho HS theo kế hoạch

+Cập nhật giáo án, lên lịch báo giảng vào trang web

+Nghiên cứu TT22 v/v đánh giá HS Tiểu học .

+GV hoàn thành vào điểm và đánh giá HS cuối HK I theo HD của TT 22

+Báo cáo thông kê chất lượng đúng thời gian quy định

+Sơ kết tổ CM

* PTKTH :

+Triển khai công việc tháng 1/2018

+Chuẩn bị nội dung sơ kết HK I trong HS khối Tiểu học

+Tổ chức họp xét thi đua Tổ CM

 

           --------------------------

HAI

01/01

 SÁNG

 -Nghỉ Tết dương lịch

-Toàn khối

 

CHIỀU 

-Nghỉ Tết dương lịch

- Toàn khối

 

BA

02/01

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-VP ráp phách nhập điểm

- Toàn khối

 

CHIỀU

 - Học bình thường theo TKB

  -VP ráp phách nhập điểm

- Toàn khối 

 

 

03/01

  SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-VP ráp phách nhập điểm

- Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 -VP ráp phách nhập điểm

- Toàn khối

 

NĂM

04/01

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-GV nhận bài thi ở VP để vào điểm

- Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

   SÁU

05/01

SÁNG

- Học sinh nghỉ cuối HK I-GV tập trung tại Phòng CM làm việc bình thường:
     +Hoàn thành phiếu theo dõi HK I
     +Hoàn thành bản  tổng hợp đánh giá Cuối HK I
     + Báo cáo chất lượng cuối kì của lớp

 

-Toàn khối

 

CHIỀU

 - Học sinh nghỉ cuối HK I- GV làm việc bình thường

     +Hoàn thành phiếu theo dõi HK I
     +Hoàn thành bản  tổng hợp đánh giá Cuối HK I
     + Báo cáo chất lượng cuối kì của lớp

 

-Toàn khối

 

 

   BẢY

  06/01

SÁNG

 + Thi Tiếng Anh qua mạng cấp trường :

 + 7h30-8h : Khối 4

 + 8h30-9h: Khối 5

 + 9h30-10h : Khối 3

 

-Từ khối 3 đến khối 5

CHIỀU

-14h :  + TCM Họp xét thi đua - Sơ kết tổ CM

           + Thi Tiếng Anh qua mạng (Dự phòng)

-Toàn khối

                                                                                                                                   

                                                                                                                                      PTKTH

 

 

                                                                                                                                 Hồ Thị Bích Ngọc

                                                                                                                                      

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Facebook Messenger