Kế hoạch

KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 KHỐI TIỂU HỌC

Ngày cập nhật 12/10/2017

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Số:         /KH-TV

           

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Đông Hà, ngày 05 tháng 10 năm 2017

                                                           KẾ HOẠCH

                                 ÔN TẬP VÀ THI KHẢO SÁT GIỮA HK I

                               NĂM HỌC  2017 - 2018 - KHỐI TIỂU HỌC

         Căn cứ Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ GDDT

        Căn cứ công văn số 01/QT – TV về quy trình kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học khối Tiểu học     

         Căn cứ Quy trình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường Trưng Vương, để thực hiện tốt việc tổ chức ôn tập, thi khảo sát giữa học kỳ I, nhà trường hướng dẫn các bộ phận, giáo viên thực hiện tốt một số nội dung sau :

I./  Kiểm tra tiến độ chương trình và tổ chức ôn tập :

   1./ Các giáo viên bộ môn kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình dạy ở các khối lớp. Môn nào chậm cần báo chuyên môn để có kế hoạch dạy bù hoàn thành chương trình đúng tiến độ (việc dạy bù phải có chất lượng).

   2./ Các GV có kế hoạch ôn tập cụ thể để thực hiện tốt việc ôn thi giữa HKI cho tất cả  học sinh trong lớp. Kết hợp việc dạy kiến thức mới với việc ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho học sinh; giữ vững kỷ cương nề nếp dạy - học cho đến khi kết thúc  giữa học kì I theo quy định.

   3./ Trong quá trình ôn tập: Tất cả các môn giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh  ôn tập theo đề cương, dễ học nhưng đảm bảo bao quát chương trình, không học tủ, học lệch; các  môn  đều phải được  ôn tập ít nhất 01 tuần trước khi thi. Các giáo viên phải có biện pháp phân loại học sinh để phụ đạo sát với từng đối tượng nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả thiết thực.

II./ Tổ chức thi:

   1. Các môn thi:

- Toán và Tiếng Việt, Tiếng Anh : Từ khối 2 đến khối 5

       2. Yêu cầu  ra đề thi:

       a. Mỗi giáo viên ra 01 bộ đề theo môn  học của  lớp phụ trách giảng dạy theo ma trận đề đã thống nhất trong tổ nộp về mail PTKTH chậm nhất vào ngày 10/10/2017 .

       b. PTKTH thẩm định  duyệt, xáo đổi, đưa vào ngân hàng đề và giao văn phòng in ấn, niêm phong trước ngày 17/10/2017.

       d.Văn phòng nhận đề thi từ PTKTH để in ấn và chịu trách nhiệm bảo mật cho đến khi tổ chức kiểm tra.     

       + Đề thi phải đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng môn học, sát đối tượng, chính xác và đúng với những yêu cầu đặt ra .

       + Đề thi phải được bảo mật tuyệt đối.

       3.Thời gian thi cho các môn:

          a) Toán :   + Lớp 2-3-4-5 : 40 phút

          b)Tiếng Việt :

            -Kiểm tra đọc:

               + Đọc thành tiếng: Kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh

               +Kiểm tra đọc hiểu: 35 phút ( tất cả các khối lớp)

           -Kiểm tra viết Bài viết :

               +Khối 2 đến khối 3 : 40 phút

               +Khối 4 đến khối 5 : 60 phút

          - Tiếng Anh : 40 phút (tất cả các khối lớp dự thi)

       4.Nội dung kiến thức:  Trong chương trình đã học đến thời điểm kiểm tra.

        5.Hình thức tổ chức thi: Bố trí học sinh lớp nào ngồi theo lớp đó và phân công 1 giám thị coi thi đổi chéo GV trong tổ CM

         6. Lịch thi  :

 Thời gian

Môn thi

Khối thi

Thời gian thi

Sáng thứ 2

23/10/2017

Tiết 2

Đọc hiểu

Khối 2,3,4,5

35’

Chiều thứ 2

23/10/2017

    Tiết 4

  Anh (Letgo) 2

       Khối 2

         40’

  Sáng thứ 3

24/10/2017

Tiết 1

Toán

Khối 4

40’

Tiết 2

Anh

Khối 4

40’

Tiết 3

Toán

Khối 5

40’

Tiết 4

Anh

Khối 5

40’

Sáng thứ 4

25/10/2017

Tiết 1

Toán

Khối 2 -3

40’

Tiết 2

Anh

Khối 3

40’

Chiều thứ 4

25/10/2017

Tiết 3,4

Đọc to

Khối 2

Kiểm tra từng em

Sáng thứ 5

26/10/2017

Tiết 3,4

Đọc to

Khối 3,4,5

Kiểm tra từng em

Chiều thứ 5

26/10/2017

Tiết 3

TV Phần viết

     Khối 2-3

40’

Tiết 2-3

TV Phần viết

     Khối  4-5

60’

Lưu ý: - Phân công coi thi thông báo trước giờ thi 15’ .

               Phân công chấm thi thông báo trước giờ chấm thi 15’ .

7. Tổ chức chấm thi:

     * Bài thi cắt phách chấm đối với 3 môn Toán, Tiếng Việt, Anh văn.

     *Phân công chấm thi theo hình thức chấm tập trung vào chiều thứ bảy ngày 28  tháng 10 năm 2017.

     *Văn phòng đánh số cắt phách. Giáo viên nhận bài thi  từ văn phòng theo phân công.

     *Chấm xong trả bài thi về Văn phòng ráp phách, vào điểm. Trả bài giáo viên kiểm tra phúc khảo (nếu có). Vào sổ tổng hợp đánh giá chất lượng qua hệ thống sổ điện tử của trường, thông báo đến HS và PH ngày 31/10/2017

     -Hội đồng coi thi, chấm thi do PTKTH làm Chủ tịch. Toàn bộ GV khối  Tiểu học và một số giáo viên bộ môn có tiết tham gia coi thi, chấm thi.

 8./ Báo cáo thống kê : Văn phòng báo cáo theo Thông tư 22 và VBHN 03/BGD

 9./ Lưu trữ các bài thi :

   + Trước khi cập nhật điểm giáo viên bộ môn phải cho học sinh xem bài thi của mình.

   + Các bài kiểm tra học kì của tất cả các môn được nộp về và lưu giữ tại Văn phòng trường. Thời gian nộp bài thi về trường chậm nhất ngày 02/11/2017.

Nhận được hướng dẫn này, nhà trường yêu cầu các giáo viên, bộ phận tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định.

 

 

Nơi nhận:

-          Khối tiểu học;

-          Website trường;

-         Lưu: VT, TH. 

PTKTH

 

 

 

Hồ Thị Bích Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Facebook Messenger