Kế hoạch

PHÂN CÔNG, THỜI KHÓA BIỂU DẠY KÈM BUỔI TỐI (Áp dụng từ ngày 09/10/2017)

Ngày cập nhật 07/10/2017

 

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

PHÂN CÔNG, THỜI KHÓA BIỂU DẠY KÈM BUỔI TỐI

(Thời gian từ 19h30-21h30, bắt đầu từ 09/10/2017)

Khối, lớp

Số lượng HS

Phòng học

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

6, 7

28

Phòng 2, tầng 1

Cô Nhật My

Thầy Thịnh

Cô Nhật My

Thầy Thịnh

Cô Tuyến

 

Cô Hạnh

Thầy Hòa

Cô Hạnh

Thầy Hòa

Thầy Thịnh

 

8,9

26

Phòng 1, tầng 1

Cô Như Ngọc

Cô Lam

Cô Như Ngọc

Cô Lam

Cô Như Ngọc

 

Thầy Nhuận

Cô Hồng Ngọc

Thầy Nhuận

Cô Hồng Ngọc

Thầy Nhuận

 

10

11

Phòng 4, tầng 1

Thầy Phong

Cô Nhật Hà

Cô Tâm

Thầy Thành

Thầy Thành

Tiết 1

Thầy Một

Thầy Một

Thầy Phong

Cô Nhật Hà

Cô Hồng Ngọc

Tiết 2

11

13

Phòng 5, tầng 1

Cô Tâm

Thầy Thắng

Cô Lam

Thầy Thắng

Thầy Phong

 

12

12

Phòng 6, tầng 1

Thầy Một

Thầy Một

Thầy Phong

Cô Nhật Hà

Cô Hồng Ngọc

Tiết 1

Thầy Phong

Cô Nhật Hà

Cô Lam

Thầy Thành

Thầy Thành

Tiết 2

Đông Hà, ngày 07 tháng 10 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

  Facebook Messenger