Trung học phổ thông

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY THPT 2017-2018

Ngày cập nhật 09/08/2017

S GD& ĐT QUNG TR          

 CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY THPT 2017-2018    (Áp dụng từ 05/9/2017)

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                         

  (Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006) 

1/ Chương trình dạy học trên lớp: 44 tiết / tuần (8 tiết/ngày.Thực học 41tuần/năm

TT

MÔN

Số tiết quy định của BGD&ĐT (37 tuần/năm)

Số tiết tăng cường, phụ đạo và nâng cao kiến thức; học năng khiếu, Tin học

Chiều Thứ 7 học nghề

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Lớp 10

Lớp 11

lớp 12

Lớp 11

ST/N

ST/T

ST/N

ST/T

ST/N

ST/T

1

Toán

105

3

123

4//3

123

4//3

5

5

5

 

2

105

3

123

4//3

105

3

3

3

3

 

3

Anh

105

3

105

3

105

3

4

4

4

 

4

70

2

70

2

70

2

3

3

3

 

5

Hóa

70

2

70

2

70

2

2

2

2

 

6

GDCD

35

1

35

1

35

1

 

 

 

 

7

Sử

53

1//2

35

1

53

2//1

 

 

 

 

8

Địa

52

2//1

35

1

52

1//2

 

 

 

 

9

Tin TC

70

2

52

2//1

53

1//2

 

 

 

2

10

Sinh

35

1

52

1//2

52

2//1

 

 

 

 

11

Công nghệ

52

2//1

52

1//2

35

1

 

 

 

 

12

Quốc phòng

 

0/1

 

0/1

 

0/1

 

 

 

 

13

Năng khiếu,TD

 

 

 

 

 

 

4

4

4

 

14

 SH

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

TC

647

23

629

23

630

23

21

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

21

42

2/ Thời gian học sinh tự học ở nhà:

Giáo viên phối hợp phụ huynh hướng dẫn và nhắc nhở học sinh học tập ở nhà với thời lượng  các môn học theo thời khóa biểu chính khóa.

* Học sinh học các môn chính khóa. Thời lượng học sinh tự học ở nhà 90 đến 120 phút/tối.

 

 

 

VP GVỤ

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG