Tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TIỂU HỌC 2017-2018

Ngày cập nhật 09/08/2017

S GD& ĐT QUNG TR          

 CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TIỂU HỌC 2017-2018    (Áp dụng từ 05/9/2017)

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                         

  (Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006) 

1/ Chương trình dạy học trên lớp: 36 tiết / tuần (8 tiết/ngày.Thực học 41tuần/năm

TT

MÔN

Số tiết quy định của Bộ GD&ĐT( 37 tuần/năm)

Số tiết phụ đạo và nâng cao kiến thức;
 học năng khiếu; sinh hoạt ngoại khóa

Chiều Thứ 7 TQM-AV CR

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp   4

Lớp   5

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

 Lớp 5

ST/N

ST/T

ST/N

ST/T

ST/N

ST/T

ST/N

ST/T

ST/N

ST/T

1

Toán

140

4

175

5

175

5

175

5

175

5

2

2

2

2

2

2

2

Tiếng việt

350

10

315

9

280

8

280

8

280

8

2

2

1

1

1

 

3

Anh văn

 

 

 

 

140

4

140

4

140

4

4

4

4

4

4

2

4

TN-XH

35

1

35

1

70

2

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

5

Đạo đức

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

 

 

 

 

 

 

6

TC-Kĩ thuật

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

 

 

 

 

 

 

7

Mĩ thuật

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

 

 

 

 

 

 

8

Âm nhạc

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

 

 

 

 

 

 

9

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

 

 

 

10

Khoa học

 

 

 

 

 

 

70

1//2

70

1//2

 

 

 

 

 

 

11

Lịch sử

 

 

 

 

 

 

35

1

35

1

 

 

 

 

 

 

12

Địa lí

 

 

 

 

 

 

35

1

35

1

 

 

 

 

 

 

13

Năng khiếu, TD

 

2

 

2

 

 

 

 

 

4

4

4

4

4

 

14

SH, CC

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

TC

665

22

665

22

805

25

875

25

875

25

14

14

11

11

11

4

2/ Thời gian học sinh tự học ở nhà:

Giáo viên phối hợp phụ huynh hướng dẫn nhắc nhở học sinh học tập ở nhà với thời lượng  các môn học theo thời khóa biểu chính khóa.

Khối 1, 2: Thời lượng học sinh học ở nhà từ 30-45'/ tối. Thêm môn Anh văn và Tiếng việt.

Khối 3, 4, 5: Thời lượng học sinh học ở nhà từ 40-60'/tối các môn Toán, TV, Anh văn.

VP- GVỤ

HIỆU TRƯỞNG