Trung học cơ sở

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KHỐI THCS NĂM HỌC 2016-2017

Ngày cập nhật 07/02/2017

SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ

 CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY THCS 2016 – 2017    (Áp dụng từ 05/9/2016)

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

  (Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006) 

1/ Chương trình dạy học trên lớp: 44 tiết / tuần (8 tiết/ngày.Thực học 41tuần/năm

 

 

 

 

TT

MÔN

Số tiết quy định của Bộ GD&ĐT( 37 tuần/năm)

Số tiết phụ đạo và nâng cao kiến thức;
 học năng khiếu; sinh hoạt ngoại khóa

Chiều Thứ 7 TQM-AV CR

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp   9

Lớp 6

Lớp 7

 Lớp 8

Lớp 9

ST/N

ST/T

ST/N

ST/T

ST/N

ST/T

ST/N

ST/T

BB

TC

BB

TC

BB

TC

BB

1

Toán

140

4

140

4

140

4

140

4

4

 

4

 

4

 

4

2

2

35

1

35

1

35

1

70

2

2

2

2

3

1

3

3

 

3

Hóa

 

 

 

 

70

2

70

2

 

 

 

 

1

3

3

 

4

Sinh

70

2

70

2

70

2

70

2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Văn

140

4

140

4

140

4

175

5

2

2

2

3

2

3

2

 

6

Sử

35

1

70

2

53

2//1

53

1//2

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Địa

35

1

70

2

52

1//2

53

2//1

 

 

 

 

 

 

 

 

8

GDCD

35

1

35

1

35

1

35

1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Anh

105

3

105

3

105

3

70

2

4

4

4

3

4

3

4

2

10

Công nghệ

70

2

52

1//2

52

1//2

35

1

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Aâm nhạc

35

1

35

1

35

1

18

1//0

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Mĩ thuật

35

1

34

1

34

1

18

0//1

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tin TC

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

1

 

 

 

14

Năng khiếu, TC

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

4

 

4

 

15

SH, CC, NK

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

TC

735

22

786

23

821

24

807

24

18

4

18

3

17

3

20

4

2/ Thời gian học sinh tự học ở nhà:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên phối hợp phụ huynh hướng dẫn nhắc nhở học sinh học tập ở nhà với thời lượng  các môn học theo thời khóa biểu chính khóa.

* Học sinh học các môn chính khóa. Thời lượng học sinh tự học ở nhà 90 đến 120 phút/tối.

 

 

 

 

 

 

 

3/ Học bồi dưỡng HSGVH khối 7, 8: các môn Toán, Lí, Văn, Anh, Hóa: Học vào 2 tiết Năng khiếu chiều thứ 4 hàng tuần.

 

 

 

 

VP- GVỤ

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

  Facebook Messenger