HĐ CHI BỘ - Các đoàn thể

Quy chế làm việc của chi bộ trường Trưng Vương

Ngày cập nhật 08/11/2014

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ĐÔNG LỄ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Số 01-QC/CBTV

    Đông Lễ, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG


          Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X và các hướng dẫn của Đảng các cấp;

          Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban bí thư Trung Ương về quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp;

          Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Chi bộ trường Trưng Vương xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của chi bộ trường Trưng Vương như sau:

 

PHẦN THỨ I:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ TRƯỜNG

1. Chức năng:

Chi bộ Trường Trưng Vương trực thuộc Đảng bộ phường Đông Lễ có nhiệm vụ lãnh đạo nhà trường thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

   - Chi bộ có kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, truyền đạt  đến các đảng viên, cán bộ, giáo viên và học sinh mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của nhà trường; trách nhiệm, nghĩa vụ của đảng viên, cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc chấp hành và thực hiện mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành, của địa phương, đơn vị.

   - Đảng ủy có chức năng lãnh đạo tư tưởng, chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ, công tác đoàn thể;  thông qua tổ chức Đảng, đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

2.2. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, an ninh chính trị, giáo dục quốc phòng 

   - Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện những phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cho đơn vị phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

               - Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học của đơn vị bám sát vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học các năm của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT và bám sát thực tiễn của nhà trường.

               - Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị và bí mật quốc gia.

   - Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ của đơn vị theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên.

2.3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ 

               - Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các đoàn thể quần chúng thuộc đơn vị theo quy định của Điều lệ Trường phổ thông nhiều cấp học và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Chi bộ đề nghị cấp trên xem xét quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy của đơn vị thuộc thẩm quyền cấp trên.

               - Chi bộ lãnh đạo việc quy hoạch cán bộ quản lý, lãnh đạo của đơn vị theo quy định của Đảng cấp trên, của ngành.

               - Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của đơn vị.

2.4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng 

                Chi bộ lãnh đạo Công đoàn trường, Đoàn - Đội, xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của đơn vị.

2.5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng. 

               - Chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đồng thời lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc này trong mọi hoạt động của chi bộ.

     - Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, nề nếp sinh hoạt Đảng của các đảng viên trong chi bộ.

     - Chi bộ có trách nhiệm đề ra các chủ trương biện pháp cụ thể theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị của đơn vị.

      - Chi bộ thường xuyên chăm lo công tác phát triển đảng, chú trọng phát triển đảng trong lực lượng cán bộ trẻ và đội ngũ đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

               - Chi bộ thực hiện quyền được đề nghị kết nạp đảng viên, đề nghị chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên và thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương.

               - Chi bộ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần vào ngày 25 hàng tháng. Khi cần thiết có thể triệu tập họp chi bộ đột xuất.

PHẦN II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

I. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ:

   - Chi bộ là tập thể lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác của chi bộ, chịu trách nhiệm trước chi bộ về thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ làm việc theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, giúp nhau cùng tiến bộ.

   - Bàn và tổ chức triển khai, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết của chi bộ. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội; các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp uỷ cấp trên và của cấp ủy trực tiếp quản lý.

   - Chuẩn bị và thực hiện nội dung sinh hoạt chi uỷ, chi bộ.

   - Xây dựng chương trình công tác theo 6 tháng và năm của Chi bộ.

   - Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của chi bộ.

   - Duy trì nề nếp sinh hoạt của chi bộ theo quy định.

   - Đánh giá, bình xét chất lượng của chi bộ, đảng viên hàng năm.

   - Tổ chức giao ban định kỳ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

   - Chỉ đạo và giải quyết các vấn đề đột xuất thuộc thẩm quyền của chi bộ (sau đó báo cáo với chi bộ vào phiên họp gần nhất).

   - Chi bộ quyết định triệu tập Đại hội chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

   - Chuẩn bị nội dung của Đại hội, nhân sự chi bộ khóa mới, đảng viên đi dự đại hội Đảng ủy cơ sở. Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện tiến hành đại hội.

   - Báo cáo tình hình và kết quả công tác của chi bộ với Đảng uỷ cơ sở theo định kỳ: 6 tháng, năm và khi cần thiết.

II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁ NHÂN:

  1. Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư Chi bộ:

   - Bí thư chi bộ là người đứng đầu của chi bộ, là người chịu trách nhiệm chính và cùng với ban chi bộ chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ cơ sở về sự lãnh đạo của chi bộ trong mọi lĩnh vực.

   - Trực tiếp truyền đạt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ.

   - Chuẩn bị và chủ trì các cuộc họp của chi uỷ, chi bộ. Chủ động đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để chi uỷ, chi bộ bàn và quyết định nhất là những nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng, 6 tháng và năm. Trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ. Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành và thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, của chi bộ.

   - Chỉ đạo việc sơ, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên và công tác của chi bộ. Báo cáo với Đảng uỷ cơ sở theo quy định.

   - Triệu tập Đại hội chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

   - Phụ trách công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của đảng. Công tác khen thưởng, kỷ luật đảng.

   - Tham dự trực báo với Đảng ủy cấp trên vào ngày 24 hàng tháng.

  2. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Bí thư Chi bộ:

   - Giúp Bí thư chi bộ điều hành công việc của chi bộ; cùng đồng chí Bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp của chi bộ. Chịu trách nhiệm trước chi bộ và đồng chí Bí thư chi bộ về thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên báo cáo kết quả công tác với đồng chí Bí thư chi bộ.

   - Chỉ đạo việc thực hiện quy chế làm việc và các chương trình công tác tháng, 6 tháng và năm mà chi bộ đạt ra.

   - Phụ trách chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường về nội dung, phương thức hoạt động nhằm đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự đoàn kết thống nhất cao. Thực hiện tốt nhiệm vụ  chuyên môn của cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

   - Chỉ đạo việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, quản lý đảng viên, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng, kết nạp đảng viên mới.

   - Nắm bắt kịp thời những phản ánh, đề xuất những ý kiến của đảng viên, các ban ngành trong và ngoài nhà trường để Chi bộ có hướng lãnh đạo xử lý kịp thời.

   - Trực tiếp giải quyết công việc do Bí thư chi bộ phân công hoặc được Bí thư chi bộ ủy nhiệm. Tham gia trực báo với Đảng ủy phường khi đồng chí Bí thư bận việc hoặc đi vắng.

  - Làm các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên.  

 3. Trách nhiệm quyền hạn của chi ủy viên.

  - Tham gia góp ý xây dựng quy chế hoạt động của chi bộ.

  - Cùng với đồng chí Phó bí thư chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường về nội dung, phương thức hoạt động nhằm đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự đoàn kết thống nhất cao. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

  - Nắm bắt kịp thời những phản ánh, đề xuất những ý kiến của đảng viên, các ban ngành trong và ngoài nhà trường để Chi bộ có hướng lãnh đạo xử lý kịp thời.

  - Có trách nhiệm thu đảng phí và nộp đảng phí lên cấp trên đúng theo qui định Điều lệ Đảng và thực hiện công tác tài chính của Đảng.

  4.  Đối với đảng viên:

   - Thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên được Quy định tại Điều lệ Đảng.

   - Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

   - Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

   - Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, với đồng nghiệp trong nhà trường, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng nghiệp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

   - Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

  - Ngoài ra, Đảng viên còn phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công.

PHẦN III

MỐI QUAN HỆ VÀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC

1. Mối quan hệ của chi bộ với Đảng ủy cơ sở:

   - Đảng ủy xã phường Đông Lễ là cấp trên trực tiếp của chi bộ, lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của chi bộ.

   - Chi bộ phải chấp hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Đông Lễ, chấp hành sự chỉ đạo và xin ý kiến của Đảng ủy cơ sở để lãnh đạo các tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ theo 6 tháng và năm.

   - Định kỳ hàng tháng, 6 tháng và năm; chi bộ báo cáo bằng văn bản kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi bộ với Đảng ủy cơ sở theo quy định, kịp thời đề xuất với Đảng ủy cơ sở những vấn đề quan trọng cần giải quyết.

 

2. Mối quan hệ của chi bộ với Hội đồng Quản trị và Ban giám hiệu nhà trường:

   - Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo đối với chính quyền cơ quan, đơn vị bằng các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

   - Chi bộ phối hợp cùng với Hội đồng Quản trị và Ban giám hiệu trong việc xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và Quy trình thực hiện nhiệm vụ của từng năm học.

   - Chi bộ (mà trực tiếp là đồng chí Bí thư chi bộ) lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của chi bộ. Bí thư chi bộ thường xuyên thực hiện mối quan hệ công tác với trưởng ban tổ chức đoàn thể trong nhà trường, bàn bạc thống nhất những nội dung công tác trọng tâm trước khi đưa ra chi bộ thảo luận quyết định.

3. Quan hệ công tác của chi bộ với các tổ chức các đoàn thể của cơ quan, đơn vị:

   - Các đoàn thể của cơ quan, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của chi bộ và thực hiện nhiệm vụ công tác theo sự hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.

   - Chi bộ xây dựng chương trình công tác, định hướng lãnh đạo, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

   - Định kì BCH chi ủy họp với đoàn thể: Công đoàn – Chi đoàn  mỗi quý một lần, để nắm bắt tiến độ thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể đó một cách kịp thời, đồng thời triển khai phương hướng quý kế tiếp của chi bộ để các đoàn thể thực hiện.

   - Quá trình dự họp các đảng viên phải lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, tư tưởng của CB – CCVC  xác định những việc đã làm được hoặc những việc chưa làm được trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị với chi bộ để kịp thời điều chỉnh.

   - Chi bộ lãnh đạo các đoàn thể bằng nghị quyết, bằng chương trình hành động, bằng công tác cán bộ, bằng công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện.

   - Chi bộ lãnh đạo trực tiếp tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNCS Hồ Chí Minh của nhà trường về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức cán bộ.

   - Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương của đoàn thể, thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn của nhà trường.

4. Chế độ Sinh hoạt của chi bộ:

   - Về sinh hoạt: Định kỳ hàng tháng, chi bộ tổ chức sinh hoạt vào chiều ngày 25 hàng tháng, (Nếu trùng vào ngày nghỉ hoặc có kế hoạch bận không họp được thì chuyển sinh hoạt vào chiều thứ tư của tuần cuối tháng đó). Đột xuất khi có yêu cầu chi bộ tiến hành họp trước để chuẩn bị nội dung cho sinh hoạt chi bộ theo yêu cầu, chi bộ sẽ thông báo cụ thể, kịp thời tới đảng viên.

   - Định kỳ 1 năm/lần, chi bộ lấy ý kiến tham gia xây dựng góp ý Đảng viên và hoạt động chi bộ Đảng của các tổ chức đoàn thể  trong nhà trường.

PHẦN IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này được thông qua chi bộ trường Trường Trưng Vương và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chi bộ trường Trưng Vương và mọi đảng viên trong chi bộ phải nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện Quy chế này.

3. Quy chế này được phổ biến đến toàn thể đảng viên. Trong quá trình thực hiện, nếu có những điểm chưa phù hợp sẽ được chi bộ xem xét, bổ sung cho phù hợp để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                   T/M CHI BỘ

- BCH CB;                                                                                        BÍ THƯ

- HĐQT; BGH;

- Lưu: CB,VT

 

 

                                                                                            Hoàng Thị Hương