Trung học phổ thông

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH KHỐI THCS-THPT NĂM HỌC 2019-2020

Ngày cập nhật 01/12/2020

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH KHỐI THCS-THPT

 NĂM HỌC 2019-2020

I.                   CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN

Nội dung

Khối,

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

Tổng

TC
(giải)

Ghi chú

Giải

 

HSGVH THCS cấp Thành phố

Nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Giải Nhất đồng đội Toán

Nhì

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Giải Nhất đồng đội Văn

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

Giải Ba đồng đội Anh văn

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

HSGVH cấp Tỉnh

Nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Giải KK đồng đội Anh văn

Nhì

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

2

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

4

 

Hội khỏe phù đổng cấp Thành phố

Nhất

 

 

 

 

3

 

2

1

1

 

 

 

 

7

 

Nhì

 

 

 

1

1

 

2

2

2

 

 

 

 

8

 

Ba

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Tiếng anh QM cấp Tỉnh

Nhất

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

3

 

Nhì

 

 

 

 

2

 

 

 

0

 

1

 

 

3

 

Ba

 

 

 

 

7

 

 

 

2

1

 

 

 

10

 

KK

 

 

 

 

10

 

 

 

3

 

 

 

 

13

 

Toán QM cấp Tỉnh

Nhất

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Nhì

 

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

 

5

 

Ba

 

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

8

 

KK

 

 

 

 

8

 

 

 

2

 

 

 

 

10

 

Vật lý QM cấp Tỉnh

Nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Nhì

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

Ba