Thông báo

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 3 ĐẾN LỚP 12

Ngày cập nhật 25/05/2020

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TH, THCS, THPT

TRƯNG VƯƠNG

 Số:    /KH-TV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đông Hà, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Dạy học trực tuyến theo chương trình của Bộ GD&ĐT cho học sinh

từ lớp 3 đến lớp 12 trong giai đoạn dịch bệnhCovid – 19 diễn biến

phức tạp cho đến khi có thông báo đihọc tập trung trở lại

Năm học 2019 – 2020

 

          - Căn cứ công văn số 442/KH-SDGĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 cho học sinh;

- Căn cứ công văn số 477/KH-SDGĐT ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị về việc phúc đáp tờ trình số 04/TTr-TV đã đồng ý cho phép nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến theo chương trình của Bộ GD&ĐT cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trong giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp cho đến khi có thông báo đi học tập trung trở lại. Nay trường TH, THCS và THPT Trưng Vương xây dựng kế hoạch tổ chức như sau:

1. Mục đích -  Yêu cầu:

a/ Mục đích.

- Nhằm củng cố, ôn tập và dạy học theo chương trình mới của Bộ GD&ĐT qua việc dạy học trực tuyến để các em được duy trì việc học tập trong giai đoạn dịch bệnh một cách hiệu quả nhất.

b/ Yêu cầu.

- Nội dung dạy học cốt lõi, cơ bản, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng theo chương trình của Bộ GD&ĐT.

- Đảm bảo tất cả học sinh từ khối 3 đến 12 đều có thể tham gia học tập.

- Nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về CSVC dạy học trực tuyến cho giáo viên giảng dạy.

- Giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm để thiết kế bài giảng và tổ chức dạy học trực tuyến một cách hiệu quả. Đồng thời kiểm soát sự tham gia và đánh giá được chất lượng học tập của học sinh.

- Học sinh có đầy đủ thiết bị kết nối internet tại gia đình để đảm bảo việc học trực tuyến đạt hiệu quả.

2.Thời gian – Đối tượng:

- Thời gian: Từ ngày 30/3/2020 (thứ 2) đến khi nào cơ quan có thẩm quyền thông báo học sinh đi học tập trung trở lại.

          - Đối tượng: Học sinh của nhà trường từ khối 3 đến khối 12. Riêng học sinh khối THCS-THPT tham gia học trực tuyến 100%. Học sinh khối 3-4-5 phụ huynh đăng ký để theo học, đối với những em không đăng ký học trực tuyến thì nhà trường có kế hoạch dạy theo hương trình tinh giản của Bộ GDĐT khi hết dịch bệnh và đi học tập trung trở lại.

3.Nội dung, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá:

a/ Nội dung.

- Nhà trường bám sát công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thong hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 – 2018 để tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh từ khối 3 đến 12.

- Các tổ, nhóm chuyên môn, GVBM chú trọng xây dựng các chủ đề dạy học theo chương trình của Bộ GDĐT quy định.

b/ Hình thức tổ chức.

- Tổ chức dạy học trực tuyến qua internet cho học sinh từ khối 3 đến khối 12 theo thời khóa biểu (TKB) nhà trường ban hành.

- Giáo viên đến trường (cụ thể là ngồi phân đều ra các phòng học để thực hiện việc dạy học trực tuyến của mình). Học sinh tham gia học tập tại nhà riêng (không tụ tập theo nhóm để học tập).

- Thời gian biểu cụ thể như sau:

          + Khối Tiểu học:  Học 4 tiết/ buổi. Từ 7h30’ đến 10h35’ (Chỉ học buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6, không học buổi chiều). Với các môn: Toán, Tiếng Việt, Anh văn. Mức học phí: 600.000đ/ tháng

          + Khối THCS-THPT:  Học 2 môn/ buổi/ lớp. Buổi sáng từ 8h00’ đến 10h30’. Buổi chiều từ 14h00’ đến 16h30’. (Học cả ngày từ thứ 2 đến thứ 6). Với các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD. Mức học phí: 1.200.000đ/ tháng

(HĐQT và BGH đã cùng thống nhất về hình thức tổ chức dạy học trực tuyến theo chương trình mới của Bộ GDĐT và mức thu học phí)

c/ Kiểm tra đánh giá.

- Đối với kiểm tra thường xuyên: GVBM triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như: Thông qua tương tác trực tuyến, mức độ hoàn thành bài tập, ghi chép bài khi tham gia học…

- Đối với kiểm tra định kỳ: Khi học sinh quay trở lại trường học tập trung thì nhà trường sẽ có văn bản hướng dẫn về việc hệ thống hóa kiến thức đã được học trực tuyến để tiến hành kiểm tra theo chương trình, đảm bảo phù hợp của các mức độ đánh giá năng lực học sinh.

4. Tổ chức thực hiện:

          a/ Hội đồng quản trị:

          - Giám sát việc tổ chức thực hiện của BGH và đội ngũ giáo viên giảng dạy

          - Nắm số liệu học sinh tham gia học tập, mức độ hiệu quả, tổ chức dạy học của giáo viên hàng ngày thông qua báo cảo của BGH.

          - Cùng với BGH để giải quyết các công việc liên quan trong thời gian tổ chức dạy học trực tuyến.

          - Chuẩn bị về các điều kiện CSVC, công nghệ, internet tại đơn vị để tổ chức theo kế hoạch.

          b/ Ban giám hiệu:

          - Xây dựng kế hoạch và quán triệt đến toàn thể CB, GV, HS và phụ huynh toàn trường nắm bắt và thực hiện. Gửi kế hoạch thực hiện lên Sở GDĐT.

          - Cử giáo viên tham gia tập huấn về việc dạy học online do Sở GD tổ chức, đồng thời tổ chức tập huấn về phần mềm sử dụng giảng dạy, cử giáo viên hướng dẫn cài đặt cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường, học sinh để thực hiện.

          - Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn thống nhất thiết kế bài dạy, đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và quy định chương trình của Bộ GDĐT.

          - Phối kết hợp với phụ huynh trong việc nắm bắt và quản lý học sinh trong việc tham gia học tập.

          - Theo dõi, kiểm tra việc dạy và học của giáo viên và học sinh từng ngày. Tổng hợp báo cáo từng ngày để nắm bắt và báo cáo lên HĐQT, Sở GDĐT theo yêu cầu.

          c/ Giáo viên chủ nhiệm:

          - Thông báo đến học sinh, phụ huynh về kế hoạch thực hiện của nhà trường, về lịch học, thời khóa biểu…và thông báo chuẩn bị các phương tiện, thiết bị để đảm bảo học tập hiệu quả, đồng thời để phụ huynh khối Tiểu học đăng ký cho học sinh tham gia học.

          - Phối hợp chặt chẻ với GVBM để nắm bắt và theo dõi việc học của học sinh, báo cáo tình hình học tập lên BGH nhà trường.

          d/ Giáo viên bộ môn:

          - Nắm bắt kế hoạch của nhà trường để chủ động thiết kế bài giảng, cập nhật thời khóa biểu để thực hiện.

          - Soạn giảng nghiêm túc, đầy đủ trước khi giảng dạy trực tuyến, kết thúc mỗi tiết học báo cáo tình hình về cho BGH theo quy định.

          - Phối kết hợp chặt chẽ với GVCN để thông báo và nhắc nhở học sinh tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến theo chương trình của Bộ GDĐT cho học sinh từ khối 3 đến khối 12 của nhà trường trong giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp,  đề nghị các bộ phận theo dõi để chủ động thực hiện có hiệu quả.

    

                                                        PCT. HĐQT                                   HIỆU TRƯỞNG                                                                                   

                                             

                                        Hoàng Thị Hương                               Nguyễn Ngọc Ý