Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 34 NĂM HỌC 2019-2020 (Thực học tuần 30) - Áp dụng đối với khối THPT

Ngày cập nhật 23/03/2020

                           SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH, THCS & THPT

TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 34 (Thực học tuần 30)

(Từ 23/3 đến 28/3/2020)

(CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHỐI THPT)

                                                                                                -----------------

 

 KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·          I. Giáo viên chủ nhiệm:

+ Thông báo đến phụ huynh và học sinh về việc dạy học online của nhà trường.

+ Nắm bắt tình hình học sinh tham gia học online để báo cáo BGH và phối hợp với phụ huynh để có các giải pháp.

           II. Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc việc dạy học ONLINE theo TKB đối với khối THPT theo chỉ đạo của BGH và HĐQT.

- Sau mỗi tiết dạy GVBM báo cáo nộp về cho BGH theo mẫu quy định.

      1/ Tổ Ngoại ngữ:

 - Thực hiện nghiêm túc việc dạy học ONLINE khối THPT theo chỉ đạo của BGH

     2/ Tổ Toán – Tin:

 - Thực hiện nghiêm túc việc dạy học ONLINE khối THPT theo chỉ đạo của BGH

     3/ Tổ thực nghiệm:

- Thực hiện nghiêm túc việc dạy học ONLINE khối THPT theo chỉ đạo của BGH     4/ Tổ xã hội

- Thực hiện nghiêm túc việc dạy học ONLINE khối THPT theo chỉ đạo của BGH    

         V. Ban Giám Hiệu:

 + Chỉ đạo các bộ phận nghiêm túc thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid - 19 đến tận học sinh, CB, GV, NV nhà trường.

 + Chỉ đạo công tác dạy học ONLINE đối với khối THPT

 + Nắm bắt tình hình học sinh tham gia học online để báo cáo HĐQT và Sở GD.

 + Tiếp nhận các công văn từ Sở GD để xử lý công việc.

HAI

23/3

 

 SÁNG

+ Học sinh toàn trường nghỉ học. Khối THPT nghỉ học ONLINE - Giáo viên tham gia tập huấn dạy học online do Sở GD tổ chức

- Giáo viên và học sinh khối THPT

 CHIỀU 

+ Dạy học ONLINE theo TKB đối với khối THPT

(Học sinh Tiểu học và THCS nghỉ học)

- Giáo viên và học sinh khối THPT

BA

24/3

 

SÁNG

+ Dạy học ONLINE theo TKB đối với khối THPT

(Học sinh Tiểu học và THCS nghỉ học)

- Giáo viên và học sinh khối THPT

CHIỀU

+ Dạy học ONLINE theo TKB đối với khối THPT

(Học sinh Tiểu học và THCS nghỉ học)

- Giáo viên và học sinh khối THPT

25/3

 

 SÁNG

+ Dạy học ONLINE theo TKB đối với khối THPT

(Học sinh Tiểu học và THCS nghỉ học)

- Giáo viên và học sinh khối THPT

CHIỀU

+ Dạy học ONLINE theo TKB đối với khối THPT

(Học sinh Tiểu học và THCS nghỉ học)

- Giáo viên và học sinh khối THPT

NĂM

26/3

 

SÁNG

+ Dạy học ONLINE theo TKB đối với khối THPT

(Học sinh Tiểu học và THCS nghỉ học)

- Giáo viên và học sinh khối THPT

CHIỀU

+ Dạy học ONLINE theo TKB đối với khối THPT

(Học sinh Tiểu học và THCS nghỉ học)

- Giáo viên và học sinh khối THPT

SÁU

27/3

 

SÁNG

+ Dạy học ONLINE theo TKB đối với khối THPT

(Học sinh Tiểu học và THCS nghỉ học)

- Giáo viên và học sinh khối THPT

CHIỀU

+ Dạy học ONLINE theo TKB đối với khối THPT

(Học sinh Tiểu học và THCS nghỉ học)

- Giáo viên và học sinh khối THPT

 

BẢY

28/3

 

 

 

 

SÁNG

+ Học sinh toàn trường nghỉ học

- Toàn trường

 

 

CHIỀU

Học sinh toàn trường nghỉ học

 

 

 

 

 

- Toàn trường

CN

29/3

 

SÁNG

+ Ngày nghỉ

- Toàn trường

CHIỀU

+ Ngày nghỉ

- Toàn trường

 

                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                          Nguyễn Ngọc Ý

  Facebook Messenger