Thông báo

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 30 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày cập nhật 24/02/2020

                           SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH, THCS & THPT

TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 30

(Từ 24/2 đến 29/2/2020)

                                                                                                -----------------

 

 KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·          I. Giáo viên chủ nhiệm:

+ Liên hệ với phụ huynh, học sinh để triển khai việc dạy học ONLINE và giao bài trực tuyến của nhà trường để thực hiện hiệu quả.

+ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh qua các kênh thông tin.

- Thực hiện nghiêm túc việc dạy học ONLINE và giao bài trực tuyến cho học sinh theo chỉ đạo của HĐQT, BGH nhà trường.

- Thông báo đến phụ huynh, học sinh từ tuần 30 (24/2 đến 29/2) lịch dạy học ONLINE theo TKB để năm bắt thực hiện.

           II. Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc việc dạy học ONLINE và giao bài trực tuyến cho học sinh theo chỉ đạo của HĐQT, BGH nhà trường.

      1/ Tổ Ngoại ngữ:

 - Thực hiện nghiêm túc việc dạy học ONLINE và giao bài trực tuyến cho học sinh theo chỉ đạo của HĐQT, BGH nhà trường.

     2/ Tổ Toán – Tin:

 - Thực hiện nghiêm túc việc dạy học ONLINE và giao bài trực tuyến cho học sinh theo chỉ đạo của HĐQT, BGH nhà trường.

     3/ Tổ thực nghiệm:

 - Thực hiện nghiêm túc việc dạy học ONLINE và giao bài trực tuyến cho học sinh theo chỉ đạo của HĐQT, BGH nhà trường.

     4/ Tổ xã hội

- Thực hiện nghiêm túc việc dạy học ONLINE và giao bài trực tuyến cho học sinh theo chỉ đạo của HĐQT, BGH nhà trường.

      5/ Tổ Năng khiếu:

- Tiếp tục duy trì công tác huấn luyện VĐV

      6/ Tổ Tiểu học:  

- Thực hiện nghiêm túc việc dạy học ONLINE và giao bài trực tuyến cho học sinh theo chỉ đạo của HĐQT, BGH nhà trường.

         III. Hoạt động Đội – Giám thị:

+ Dừng hoạt động để phòng chống dịch bện Corona

         IV. Hoạt động Đoàn:

+ Duy trì thực hiện các hoạt động.

         V. Hoạt động Công Đoàn:

 + Duy trì thực hiện các hoạt động.

         VI. Ban Giám Hiệu:

 + Chỉ đạo các bộ phận nghiêm túc thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch cúm Corona đến tận học sinh, CB, GV, NV nhà trường.

 + Chỉ đạo công tác dạy học ONLINE và giao bài trực tuyến đến học sinh.

 + Bám sát công văn hướng dẫn chỉ đạo của Sở GD trong công tác phòng chống dịch bệnh Corona để chỉ đạo đội ngũ CB, GV, NV, HS nhà trường thực hiện

 + Chỉ đạo toàn thể CB, GV, NV chuẩn bị mọi hoạt động để bắt đầu đón học sinh đi học trở lại từ ngày 2/3/2020.

HAI

24/2

 

 SÁNG

+ Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch cúm Corona theo công văn chỉ đạo của Sở GD

+ Từ 8h00 đến 10h30: Giáo viên dạy học ONLINE theo TKB đã phân công.

- Toàn trường

 CHIỀU 

+ Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch cúm Corona theo công văn chỉ đạo của Sở GD

+ Từ 14h00 đến 16h30: Giáo viên dạy học ONLINE theo TKB đã phân công.

- Toàn trường

BA

25/2

 

SÁNG

+ Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch cúm Corona theo công văn chỉ đạo của Sở GD

+ Từ 8h00 đến 10h30: Giáo viên dạy học ONLINE theo TKB đã phân công.

- Toàn trường

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch cúm Corona theo công văn chỉ đạo của Sở GD

+ Từ 14h00 đến 16h30: Giáo viên dạy học ONLINE theo TKB đã phân công.

- Toàn trường

26/2

 

 SÁNG

+ Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch cúm Corona theo công văn chỉ đạo của Sở GD

+ Từ 8h00 đến 10h30: Giáo viên dạy học ONLINE theo TKB đã phân công.

- Toàn trường

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch cúm Corona theo công văn chỉ đạo của Sở GD

+ Từ 14h00 đến 16h30: Giáo viên dạy học ONLINE theo TKB đã phân công.

- Toàn trường

NĂM

27/2

 

SÁNG

+ Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch cúm Corona theo công văn chỉ đạo của Sở GD

+ Từ 8h00 đến 10h30: Giáo viên dạy học ONLINE theo TKB đã phân công.

- Toàn trường

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch cúm Corona theo công văn chỉ đạo của Sở GD

+ Từ 14h00 đến 16h30: Giáo viên dạy học ONLINE theo TKB đã phân công.

- Toàn trường

SÁU

28/2

 

SÁNG

+ Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch cúm Corona theo công văn chỉ đạo của Sở GD

+ Từ 8h00 đến 10h30: Giáo viên dạy học ONLINE theo TKB đã phân công.

- Toàn trường

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch cúm Corona theo công văn chỉ đạo của Sở GD

+ Từ 14h00 đến 16h30: Giáo viên dạy học ONLINE theo TKB đã phân công.

+ GVBM nộp báo cáo tình hình dạy học ONLINE tuần 30 (24/2 đến 29/2) cho BGH chậm nhất trước 15h00’)

- Toàn trường

 

BẢY

29/2

 

 

 

 

SÁNG

+ Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch cúm Corona theo công văn chỉ đạo của Sở GD

- Toàn trường

 

 

CHIỀU

+ 14h00’: HỌP HĐSP

 

- Toàn trường

 

CN

1/3

 

SÁNG

+ Ngày nghỉ

- Toàn trường

CHIỀU

+ Ngày nghỉ

- Toàn trường

 

                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                

                                                                                                                                          Nguyễn Ngọc Ý