Kế hoạch

KẾ HOẠCH THI VẬT LÝ QUA MẠNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019-2020

Ngày cập nhật 01/02/2020

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TH, THCS & THPT TRƯNG VƯƠNG

Số:  04   /KH-TV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đông hà, ngày 01  tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH THI VẬT LÝ QUA MẠNG CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2019-2020

 

Căn cứ Hướng dẫn về việc tổ chức kỳ thi Violympic năm học 2019-2020 của BTC Violympic. Trường Trưng Vương triển khai kế hoạch thi Vật lý qua mạng cấp Thành phố cho học sinh THCS như sau :

            I/ Đối tượng dự thi: Là học sinh của trường từ lớp 6 đến 9 đã dự thi vòng thi 7 (cấp Trường) và đủ điều kiện có danh sách kèm theo.

          II/ Lấy mã dự thi: Bộ phận VP đăng ký với BTC và phụ trách tạo mã dự thi cho từng khối, lớp theo khung giờ và bảo mật trước khi diễn ra ngày thi 2 ngày.

III/ Thời gian dự thi:Từ ngày 04/02/2020

Ngày, tháng

Thời gian

Khối,Lớp

Số lượng

Phòng máy

Giám thị, Kĩ thuật

04/02/2020

Thứ 3

8h00-8h45’

Khối 6

30

PM1,2

Thầy Thành, cô Phương, Thầy Tiến KT

9h00-9h45’

Khối 7

34

PM1,2

Thầy Một, Thầy Thành, Thầy Tiến KT

10h45’-10h45’

Khối 8,9

22

PM1,2

Cô Phương, Thầy Một, Thầy Tiến KT

14h00’–14h45’

Khối 6 (dự phòng)

 

 

 

15h00’–15h45’

Khối 7

(dự phòng)

 

 

 

16h00’–16h45’

Khối 8,9

(dự phòng)

 

 

 

 

IV/ HỘI ĐỒNG THI

1.      

Thầy Nguyễn Ngọc Ý

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐT, quản lý chung

2.      

Cô Trần Thị Hồng Tuyết

Văn phòng

Thư ký

3.      

Thầy Phạm Xuân Tiến

TTCM

Thành viên

4.      

Thầy Võ Minh Tiến

Kĩ thuật

Kỹ thuật phòng máy

5.      

Cùng các thành viên là giám thị được phân công coi thi

 

 V/ Lưu ý:

1.     Mỗi học sinh chỉ được đăng ký một tài khoản duy nhất dự thi duy nhất trên hệ thống và phải đúng mã của đơn vị tổ chức của mình cấp mới có thể vào thi được.

2.     Ở bài thi số 1 và 2, học sinh phải đạt tổng từ 100 điểm trở lên mới được làm tiếp bài thứ 3.

3.      Mỗi ca thi vòng các cấp sẽ chỉ kéo dài 45 phút, hệ thống sẽ tính giờ từ lúc bắt đầu mở ca thi, hết thời gian của ca thi hệ thống sẽ tự động khóa.

4.     Học sinh chỉ được mang bút chì, com-pa, thước kẻ, bút mực, bút bi, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản.

5.     Tất cả thí sinh không được phép sử dụng bất cứ công cụ tìm kiếm (bing, google…) cũng như công cụ, phần mềm dịch nào trong quá trình làm bài thi.

6.     Trong quá trình làm bài thi, nếu thí sinh cố ý rời khỏi màn hình bài thi để mở sang các trang khác hoặc đăng nhập tài khoản trên hai máy tính khác nhau thì hệ thống sẽ tự động khóa lại, thí sinh sẽ không thể thi tiếp.

Trên đây là kế hoạch thi Vật lý qua mạng cấp Thành phố năm học 2019-2020 yêu cầu các giáo viên và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

-       HĐQT, BGH;

-       Đăng Website Trường;

-       Tổ TH, Toán Tin.

-       Lưu: VT

DUYỆT HĐQT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Ý

 

                                                                                             

 

 

  Facebook Messenger