Thông báo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SƠ KẾT HĐSP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

Ngày cập nhật 10/01/2020

 

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

 TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

               Số .../ KH-TV    

                                                                                      Đông hà, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2019 – 2020

(Trong HĐSP toàn trường)

 

1. Mục đích -  ý nghĩa:

Nhằm đánh giá, sơ kết về mọi mặt trong học kỳ 1 năm học 2019 – 2020, đồng thời xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm cho học kỳ 2 của năm học. Các tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn đánh giá sơ kết hoạt động trọng tâm trong học kỳ 1 năm học 2019 – 2020. Qua đó tạo động lực để ban lãnh đạo và tập thể CB-GV-NV nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

2.Thời gian - địa điểm tổ chức:

* Thời gian :

+ Từ 14h00’ ngày 18/1/2020 (thứ 7)

* Địa điểm: Tại Phòng hội họp trường Trưng Vương

 

3.Chương trình:  

1/ Ổn định tổ chức – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

          2/ Thông qua chương trình hội nghị.

          3/ Trình bày báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 và những nhiệm vụ trong tậm trong học kỳ 2 của nhà trường.

4/ Trình bày báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 và những nhiệm vụ trong tậm trong học kỳ 2 của Công đoàn trường.

5/ Trình bày báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 và những nhiệm vụ trong tậm trong học kỳ 2 của Đoàn thanh niên.

          6/ Xem Video tổng quan về hoạt động của nhà trường trong học kỳ 1.

          7/ Phát biểu, đánh giá của Thầy giáo Hiệu trưởng nhà trường.

          8/ Phát biểu của HĐQT nhà trường.

          9/ Kết thúc hội nghị.

         

4. Phân công nhiệm vụ:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

1

Xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện triển khai đến các bộ phận, Xây dựng báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020 và những nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2 năm học 2019-2020, Trình bày báo cáo trước hội nghị…

Thầy giáo:  Thế Anh – Trợ lý Hiệu trưởng.

2

Phê duyệt các báo cáo, Video tổng quan về các hoạt động, chương trình tổ chức hội nghị…

HĐQT, BGH

3

Công tác tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ 1 của nhà trường. (Duyệt kịch bản chương trình chậm nhất lúc 10h00 ngày 17/1)

Cô giáo: Kiều Anh

4

Chuẩn bị maket, máy tính, máy chiếu.

Thầy giáo: Minh Tiến (PM)

5

Chuẩn bị nước uống cho Đại biểu, sắp xếp phòng họp hội đồng.

Cô: Hồng Tuyết (VP)

6

Chuẩn bị âm thanh loa máy, ánh sáng

Thầy giáo: Thanh Hoài

7

Thay mặt lãnh đạo trường phát biểu

CT. HĐQT

8

Trình bày báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 và những nhiệm vụ trong tậm trong học kỳ 2 của Công đoàn trường.

Cô giáo: Hải Lý – CT CĐ

9

Trình bày báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 và những nhiệm vụ trong tậm trong học kỳ 2 của Đoàn thanh niên.

Cô giáo: Phương Xuân – UV BCH

10

Chuẩn bị Video để trình chiếu

Hoàng Cường – Tuyết Nhi

Trên đây là kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ hội nghị Sơ kết học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 của HĐSP nhà trường, Công đoàn và Đoàn thanh niên, đề nghị các giáo viên, nhân viên theo dõi để chủ động thực hiện.

    

                                     HIỆU TRƯỞNG                        PCT. HĐQT             

                                             

                                    Nguyễn Ngọc Ý                     Hoàng Thị Hương