Thông báo

KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 KHỐI THCS+THPT

Ngày cập nhật 19/10/2019

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Số:      /KH-TV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hà, ngày 25 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức kiểm tra khảo sát giữa học kỳ I năm học 2019 - 2020

                                                        

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của trường Trưng Vương,

Căn cứ “Quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học khối THCS-THPT” ngày 15/8/2019 của BGH nhà trường. Để tổ chức thi KS giữa HKI đảm bảo chất lượng, tổ trưởng CM, GVBM thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

     I. Kiểm tra tiến độ chương trình:

        1. Giáo viên kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình ở các khối lớp, có kế hoạch dạy bù hoàn thành chương trình đúng tiến độ tuần 12 - HKI

        2. Kết hợp việc dạy kiến thức mới với việc ôn tập, củng cố kiến thức cho hs.

    II. Tổ chức thi:

1.    Việc ra đề thi:

         + Tổ chức kiểm tra chung từng khối theo đề chung của trường.

+ Giáo viên bộ môn được phân công ra đề thi (kèm theo ma trận + đáp án)

+ Đề thi phải đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng môn học, sát đối tượng, chính xác và đúng với những yêu cầu đặt ra ở ma trận đề (4 cấp độ)

+ Đề thi phải được bảo mật tuyệt đối.

+ Tổ trưởng CM chịu trách nhiệm phân công việc ra đề, kiểm tra đề, in đề và nộp về Thầy giáo Thế Anh. (TTCM ký duyệt dưới đề thi)

2. Thời gian nộp đề thi - tổ chức thi:

         - Nộp đề: 14/10/2019

         - Thời gian thi: Tuần 12 (Từ 22-24/10/2019)

- Ngày 18/10/2019 văn phòng hoàn thành đề thi

        3. Thời gian thi cho các môn:

- Toán, Ngữ văn:  90 phút.    

- Các môn còn lại: 45 phút.

        4. Nội dung kiến thức:

        - Trong chương trình đã học đến thời điểm kiểm tra (Tuần 12 - HKI)

       5. Hình thức tổ chức thi:

       - Học sinh ngồi tại phòng học của lớp, kiểm tra theo đề chẳn lẽ và phân công giám thị coi thi (Văn phòng phân công)

       6. Tổ chức coi, chấm thi:

* Hội đồng coi thi, chấm thi do Hiệu trưởng làm Chủ tịch.

* GV coi thi: Thu đề kiểm tra sau mỗi buổi thi

         * Bài kiểm tra khối THCS & THPT phải được cắt phách.

* Tổ trưởng CM - GVBM kiểm tra bài chấm trước khi trả bài cho học sinh.

       7. Lịch thi Khối THCS & THPT:

                          *Các tiết không tổ chức thi vẫn học bình thường. Lịch thi này đã tránh TKB các lớp học Cambridge khối THCS.

 

Ngày thi

Buổi

Môn thi

T/G thi

T/G làm bài

Thứ 2

21/10/2019

Chiều

Toán: THPT

Tiết 3-4

90’

Thứ 3

22/10/2019

Sáng

Ngữ văn: Khối THCS

Tiết 2-3

90'

Chiều

Ngữ văn: Khối THPT

Tiết 3-4

90'

Thứ 4

23/10/2019

Sáng

Toán: Khối THCS

Tiết 2-3

90'

Chiều

Anh văn: 6-9

Tiết 2

45’

 

Thứ 5

24/10/2019

Sáng

Vật lý: Khối THCS

Tiết 1

45'

Hóa: Khối 8 đến 12

Tiết 3

45'

Chiều

Anh văn: Khối THPT

Tiết 2

45'

Vật lý: Khối THPT

Tiết 3

45’

          8. Thống kê và báo cáo:

             * Theo lớp:

môn

t.số HS

0-<2đ

2-<5đ

5-<6,5đ

6,5-<8đ

8-<10đ

0-<5đ

5-10 đ

 

 

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cấp THCS:

môn

t.số HS

0-<2đ

2-<5đ

5-<6,5đ

6,5-<8đ

8-<10đ

0-<5đ

5-10 đ

 

 

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cấp THPT:

môn

t.số HS

0-<2đ

2-<5đ

5-<6,5đ

6,5-<8đ

8-<10đ

0-<5đ

5-10 đ

 

 

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thời gian hoàn thành điểm, báo cáo chất lượng:

    - Nộp bài và thống kê chất lượng điểm:  Ngày 31/10

9. Lưu trữ các bài thi :

+ Giáo viên bộ môn cho học sinh xem bài thi

+ Các bài kiểm tra nộp và lưu giữ tại Văn phòng trường. Thời gian nộp bài thi về văn phòng chậm nhất ngày 31/10/2019

Trên đây là kế hoạch kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, BGH yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên, văn phòng tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- TCM;                                                                                               

- GV;

- Lưu: VT.

                                                                                                              Nguyễn Ngọc Ý