Kế hoạch

KẾ HOẠCH THI VẬT LÝ QUA MẠNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018-2019

Ngày cập nhật 04/01/2019

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Số:        /KH-TV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Đông hà, ngày 04  tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH

 Ôn tập và thi Vật lý trên mạng internet (ViOlympic) năm học 2018-2019

Vòng thi cấp Thành phố (Vòng 8)

Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành theo chương trình Ban tổ chức ViOlympic.Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học của trường Trưng Vương tổ Thực nghiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ôn tập và tổ chức thi giải Vật lý qua Internet (Violympic) năm học 2018-2019 như sau:

1.    Tổ chức bồi dưỡng Vật lý qua Internet: GV bồi dưỡng hàng tuần vào các tiết tự chọn của lớp được phân công giảng dạy.

2.    Thể lệ cuộc thi:

        - Tất cả học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông đều có thể đăng ký thành viên để tham gia cuộc thi giải Vật lý qua Internet do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (đăng ký thành viên trên website:www.violympic.vn. để tham gia cuộc thi).

        - Chỉ những học sinh đăng ký với các thông tin chính xác: Họ và tên, ngày sinh, lớp, trường, huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) được Ban tổ chức cấp trường xác nhận mới được trao các giải thưởng của cuộc thi.

        3.  Vòng thi các cấp Thành phố:  - Lịch thi chính thức:  Sáng ngày 08/01/2019 (Thứ 3)

                                                      - Lịch thi dự phòng: Chiều ngày 08/01/2019

* Tạo mã cho HS dự thi cấp Thành phố: Thầy Cần phụ trách tạo mã trên website: www.violympic.vn.

Thời gian

Lớp

Phòng thi

Số lượng

Giám thị, Kĩ thuật

8h30 -9h15

6, 7

PM 1

15

Thầy X.Tiến, Thầy Tiến KT

9h30 - 10h15

9

PM 1

21

Thầy Tiến KT, Thầy Thành

10h30 – 11h15

8

PM 1

12

Thầy Tiến KT, Thầy X.Tiến

DỰ PHÒNG

13h30 – 14h15

6, 8

PM 1

 

Thầy Tiến KT, Thầy Huy

14h30 – 15h15

9

PM 1

 

Thầy Tiến KT, Thầy Huy

15h30 – 16h15

7

PM 1

 

Thầy Tiến KT, Thầy Huy

 IV/ Phân công coi thi:

1.    Cô Đồng Thị Bích Hiền – Q. Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT, giám sát chung

2.    Thầy Phạm Xuân Tiến – TTCM, Thành viên

3.    Cô Trần Thị Hồng Tuyết – Văn phòng, Thư ký

4.    Thầy Phạm Việt Thành – GV coi thi

5.    Thầy Trần Quang Huy – GV coi thi

6.    Thầy Võ Minh Tiến – Phụ trách kỹ thuật phòng máy

4. Lưu ý:

- Khi bị sự cố về đường điện, đường mạng hoặc máy tính, học sinh có thể thi lại ngay nhưng THCS thi lại vào buổi chiều cùng ngày.

- Học sinh dự thi mang theo máy tính (laptop) để thi

Trên đây là kế hoạch cuộc thi giải Vật lý qua Internet (Violympic) năm học 2018-2019 , đề nghị Ban tổ chức, tổ chuyên môn Vật lý, cán bộ giáo viên của trường tạo điều kiện thuận lợi để học sinh đăng ký dự thi và tham gia cuộc thi Violympic đạt kết quả cao./.

 

Nơi nhận:

-          HĐQT, BGH;

-          Website trường;

-          Lưu: VT.

TTCM

 

 

Phạm Xuân Tiến

Q.HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đồng Thị Bích Hiền

 

  Facebook Messenger