Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM TUAN 15 (Từ 12/11 đen 17/11/2018) CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 10/11/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI TIỂU HỌC                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CM

                                        (Tuần 15, từ 12-11 đến 17-11-2018)                                                                                                

II.               KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

   II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

        VIỆC TRỌNG TÂM

* Giáo viên chủ nhiệm + GV bộ môn

+ Học CT thực học tuần 14

+ Tập nghi thức Đội, ĐHĐN, ca múa hát tập thể

 +Duy trì phong trào “ Giữ vở sạch- Viết chữ đẹp” cho học sinh.

+Tiếp tục kế hoạch thu sách xây dựng Thư viện lớp

+Cập nhật giáo án, lên lịch báo giảng vào trang web

 +Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

+Tiếp tục hoạt động VHTT Trưng Vương chủ đề ngày NGVN 20- 11 (đăng bài , thu âm phát thanh)

+Thao giảng chào mừng 20-11

(Cô Trang, Cô Thương)

+Tập VN chào mừng 20-11 (GV+HS)

+GVCN +BM phụ đạo cho HS chậm theo KH

* PTKTH :

 +Dự thao giảng 20-11

 +Dự CĐ Toán tại Vĩnh Linh

 + Tổ chức thi Thiết kế giáo án  E . Learning

  + Dự giờ kiểm tra nội bộ

  +Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

 

     HAI

12/11

 SÁNG

-Học bình thường theo TKB

-Chào cờ đầu tuần

-Toàn khối

-Toàn khối

CHIỀU 

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

BA

 13/11

SÁNG

- Khối 1 tập dân vũ 15’ đầu giờ

- Học bình thường theo TKB

 

-Khối 1

-Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

 

14/11

  SÁNG

-Tiết 1:Thao giảng chào mừng 20-11 tại lớp 5C (Cô Trang dạy)

-Tiết 3:Thao giảng chào mừng 20-11 tại lớp 2D (Cô Thương dạy)

- Học bình thường theo TKB

 

-Dự: GV Khối 4,5 +GV rảnh tiết

-Dự :GV Khối 1,4 + GV rảnh tiết

- Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

NĂM

15/11

SÁNG

- Khối 2-3 tập dân vũ 15’ đầu giờ

- Dự CĐ môn Toán cấp TH tại Vĩnh Linh

- Học bình thường theo TKB

 

-Khối 2-3

-Cô Ngọc, Thúy, Trang, PXuân

-Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

- Toàn khối

 

   SÁU

16/11

 

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

-Toàn khối

 

CHIỀU

 

 -Học TQM và AV Camrichdge theo lịch

-TQM học phòng máy: 2a,2b,2c,1e,1g

- Theo phân công

 

                 BẢY

 17-11

SÁNG

-Học IOE và Luyện chữ viết theo lịch

 

- Theo phân công

 

 CHIỀU

-14h : Thi thiết kế giáo án E. Learning

- Toàn khối

 

                                                                                                                                  PTKTH

                                                                                                                               Hồ Thị Bích Ngọc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                

 

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI TIỂU HỌC                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CM

      (Tuần 15, từ 12-11 đến 17-11-2018)                                                                                                

II.               KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

   II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

        VIỆC TRỌNG TÂM

* Giáo viên chủ nhiệm + GV bộ môn

+ Học CT thực học tuần 14

+ Tập nghi thức Đội, ĐHĐN, ca múa hát tập thể

 +Duy trì phong trào “ Giữ vở sạch- Viết chữ đẹp” cho học sinh.

+Tiếp tục kế hoạch thu sách xây dựng Thư viện lớp

+Cập nhật giáo án, lên lịch báo giảng vào trang web

 +Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

+Tiếp tục hoạt động VHTT Trưng Vương chủ đề ngày NGVN 20- 11 (đăng bài , thu âm phát thanh)

+Thao giảng chào mừng 20-11

(Cô Trang, Cô Thương)

+Tập VN chào mừng 20-11 (GV+HS)

+GVCN +BM phụ đạo cho HS chậm theo KH

* PTKTH :

 +Dự thao giảng 20-11

 +Dự CĐ Toán tại Vĩnh Linh

 + Tổ chức thi Thiết kế giáo án  E . Learning

  + Dự giờ kiểm tra nội bộ

  +Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

 

     HAI

12/11

 SÁNG

-Học bình thường theo TKB

-Chào cờ đầu tuần

-Toàn khối

-Toàn khối

CHIỀU 

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

BA

 13/11

SÁNG

- Khối 1 tập dân vũ 15’ đầu giờ

- Học bình thường theo TKB

 

-Khối 1

-Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

 

14/11

  SÁNG

-Tiết 1:Thao giảng chào mừng 20-11 tại lớp 5C (Cô Trang dạy)

-Tiết 3:Thao giảng chào mừng 20-11 tại lớp 2D (Cô Thương dạy)

- Học bình thường theo TKB

 

-Dự: GV Khối 4,5 +GV rảnh tiết

-Dự :GV Khối 1,4 + GV rảnh tiết

- Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

NĂM

15/11

SÁNG

- Khối 2-3 tập dân vũ 15’ đầu giờ

- Dự CĐ môn Toán cấp TH tại Vĩnh Linh

- Học bình thường theo TKB

 

-Khối 2-3

-Cô Ngọc, Thúy, Trang, PXuân

-Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

- Toàn khối

 

   SÁU

16/11

 

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

-Toàn khối

 

CHIỀU

 

 -Học TQM và AV Camrichdge theo lịch

-TQM học phòng máy: 2a,2b,2c,1e,1g

- Theo phân công

 

                 BẢY

 17-11

SÁNG

-Học IOE và Luyện chữ viết theo lịch

 

- Theo phân công

 

 CHIỀU

-14h : Thi thiết kế giáo án E. Learning

- Toàn khối

 

                                                                                                                                  PTKTH

                                                                                                                               Hồ Thị Bích Ngọc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                

 

  Facebook Messenger