Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM TUAN 14 (Từ 05/11 đen 10/11/2018) CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 04/11/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI TIỂU HỌC                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CM

                                                                          (Tuần 14, từ 05-11 đến 10-11-2018)                                                                                                

II.               KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

   II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

        VIỆC TRỌNG TÂM

* Giáo viên chủ nhiệm + GV bộ môn

+ Học CT thực học tuần 13 + Dạy bù nếu thiếu tiết

+ Tập nghi thức Đội, ĐHĐN, ca múa hát tập thể

 +Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho học sinh.

+Tiếp tục kế hoạch thu sách xây dựng Thư viện lớp

+Cập nhật giáo án, lên lịch báo giảng vào trang web

 +Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

+Tiếp tục hoạt động VHTT Trưng Vương chủ đề ngày NGVN 20- 11: (đăng bài , thu âm phát thanh)

+Ngoại khóa PTKNGT-TD(Khối 4-5)

+Tiến hành tập VN cho HS chào mừng 20-11

+GVCN nộp danh sách hs cần phụ đạo cho PTTH ( 05-11)

* PTKTH :

  +Tổ chức ngoại khóa : Phát triển KNGT-TD(khối 4-5; kì thứ 6)
+Dự giờ GV mới (Tiết 10-2 sáng 06-11,Lớp 3A , 4B)
+ Dự SHCM tại lớp 2B (tiết 1-2, sáng thứ 5- Cô Toàn dạy MH)

  + Dự giờ kiểm tra nội bộ

  +Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

 +Tổng kết hội thi GVDG cấp trường khối Tiểu học

     HAI

05/11

 SÁNG

-Học bình thường theo TKB

+GVCN nộp danh sách hs cần phụ đạo cho PTTH

-Toàn khối

-GVCN

CHIỀU 

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

BA

 06/11

SÁNG

 -Tiết 1-2 : dự giờ GV mới (Lớp 3A , 4B)

- Học bình thường theo TKB

 

-HĐQT+ PTKTH

-Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

 

07/11

  SÁNG

- Khối 4-5 tập dân vũ 15’ đầu giờ

- Học bình thường theo TKB

 

-Khối 4-5

- Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

NĂM

08/11

SÁNG

-Tiết 1-2 SHCM tại lớp 2B (Cô Toàn dạy MH)

- Học bình thường theo TKB

 

-GV khối 2-3 +  Uyên, NHoa, Lý, Lợi, Trang, Hiền,

-Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

- Toàn khối

 

   SÁU

09/11

 

SÁNG

-Ngoại khóa : Phát triển KNGT-TD
                        (khối 4-5; kì 6)

- Học bình thường theo TKB

 

- Khối 4-5

-Toàn khối

 

CHIỀU

 

 -Học TQM và AV Camrichdge theo lịch

- Theo phân công

 

                 BẢY

 10-11

SÁNG

-Học IOE và Luyện chữ viết theo lịch

 

- Theo phân công

 

 CHIỀU

-14h :  Họp CM theo khối: Tổng kết hội thi GVDG cấp trường

- Toàn khối

 

                                                                                                                                  PTKTH

                                                                                                                               Hồ Thị Bích Ngọc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                

 

  Facebook Messenger