Kế hoạch

KẾ HOẠCH THI GVCN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Ngày cập nhật 31/10/2018

 SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                          Độc lập- Tự do -Hạnh phúc

               ---------                                                                -----------

                                                                             Đông Hà ngày 27  tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI GVCN GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018-2019

 

     Căn cứ công văn số 1459 /SGDĐT-GDTrH ngày 23/8/2018 " V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018-2019

    Căn cứ " Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường Trưng Vương . BGH tổ chức cuộc thi " Giáo viên chủ nhiệm giỏi" năm học 2018-2019 .

     I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU

     1. Mục đích

      - Tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường nhằm tạo điều kiện để GV thể hiện năng lực, học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp

       - Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ GVCN, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

       2. Yêu cầu

      - Tổ chức Hội thi đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. Việc đánh giá đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích động viên GV học hỏi, trao đổi, chia sẻ, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức HS;

            II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

     1. Nội dung và hình thức thi :

       Nội dung thi bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy định trong Điều lệ trường THCS, THPT quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và một số văn bản hiện hành có liên quan đến giáo dục trung học và những kinh nghiệm hay trong quá trình công tác chủ nhiệm.

        Mỗi giáo viên dự thi thực hiện 3 nội dung như sau:

    * Nội dung 1

     + Báo cáo vắn tắt công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng  (báo cáo kết quả năm học 2017 - 2018). Nội dung báo cáo thể hiện rõ mức độ tiến bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên theo quy định trường trung học, thể hiện ở các thành tích cơ bản sau: Nề nếp, kết quả chất lượng mũi nhọn, kết quả giáo dục toàn diện (đại trà), kết quả giáo dục và rèn luyện đạo đức, tham gia các cuộc vận động, phong trào, các hội thi do trường, phòng GD, SGD tổ chức, các hoạt động trải nghiệm hiệu quả trong quá trình công tác chủ nhiệm lớp, sự tín nhiệm của cha mẹ học sinh, của đồng nghiệp... ( Hình thức trình chiếu - Thời gian từ 5-7 phút)

      * Nội dung 2

     + Thi hiểu biết: Nội dung về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, nhà trường liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp

       ( Hình thức : Bốc xăm trả lời câu hỏi của BTC- Thời gian 3 phút)

      Giới hạn tài liệu tham khảo phần thi hiểu biết

     - Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT;

     -Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT  ngày 12/12/2011 ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT

     - Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đánh giá học sinh tiểu học

     - Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD&ĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

    * Nội dung 3

     + Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm : Giáo viên kể lại một việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm

    (Giáo viên dự thi nộp bản nội dung cho Ban tổ chức. Sau khi đã gửi tóm tắt nội dung câu chuyện cho Ban tổ chức, giáo viên phải thực hiện theo nội dung đã gửi, không được thay đổi nội dung khác ). ( Thời gian 10  phút )

   *Nội dung 4: Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm do HĐQT-BGH đưa ra ( Thời gian tối đa 5')

    2. Đối tượng , thời gian :

      a. Đối tượng

        - Giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp khối Tiểu học - THCS-THPT

      b. Thời gian tổ chức Hội thi

       - Thời gian: Dự kiến Khối THCS-THPT ngày 10/11 ; Tiểu học ngày 24/11

      c. Số lượng

         - Những GVCN chưa tham gia thi năm 2017-2018

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

1

Triển khai kế hoạch thi GVCN giỏi

Cô Bích Hiền ( 31/10)

 

2

 GV dự thi nộp tình huống công tác CN lớp

THCS-THPT ngày 6/11

Tiểu học ngày 20/11

3

Tập hợp câu hỏi , hoàn thành bộ câu hỏi cuộc thi

Cô Bích Hiền - Bích Ngọc

4

 Chuẩn bị các câu hỏi cho phần thi tình huống

HĐQT-BGH

5

* Ban tổ chức cuộc thi :

    + Ông : Bùi Mạnh Dũng -Trưởng ban

    + Bà : Đồng Bích Hiền - P ban

    + Bà : Hồ Thị Bích Ngọc  -TV

    + Ông : Nguyễn Thế Anh  - Tổ chức

 

   6

 Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu, ma két

- Thầy Văn Cần

 

     Trên đây là kế hoạch tổ chức thi GVCN giỏi năm học 2018- 2019. Đề nghị các GVCN, TTCM  theo dõi để chủ động thực hiện kế hoạch đúng thời gian quy định.

          

            CT HĐQT                                                        Q. HIỆU TRƯỞNG      

 

 

 

            Bùi Mạnh Dũng                                                  Đồng Thị Bích Hiền             

  Facebook Messenger