Tổ Khoa học Thực nghiệm

KẾ HOẠCH TUẦN 12 ( Từ 29/10 đến 4/11/2018)

Ngày cập nhật 30/10/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ THỰC NGHIỆM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TUẦN 12

( Từ 29/10 đến 4/11/2018)

                                                                                               

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                 VIỆC TRỌNG TÂM

·                         *******

1.Thực hiện chuyên môn

 Cập nhật Điểm - LBG - Giáo án lên Website

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa. Giải T-L-AV qua mạng

+ TTCM : Kiểm tra việc cập nhật GA -LBG - Điểm trên Web

+ GVBM cấp nhật câu hỏi-tư liệu lên " Trường học kết nối"

+ Tăng cường phụ đạo cho học sinh

2. GV trong tổ ra đề kiểm tra khảo sát giữa kỳ 1; GV ra (đề + đáp án) nộp chuyên môn duyệt.

3. TTCM triển khai kế hoạch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường khối THCS & PT.

5. TTCM tổ chức thanh tra toàn diện 02 GV trong tổ; kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV.

6. Duyệt báo cáo chuyên đề về phương  pháp “ Trải nghiệm sáng tạo trong THPT” và đề kiểm tra 1 tiết khối 10 (có thuyết trình + Ma trận+ Trọng số) nộp về cụm Đông hà – Triệu phong

 

HAI

29/10

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ Ráp phách bài thi, vào điểm thi giữa kỳ

-Toàn tổ 

- GVBM

 CHIỀU 

- - Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

BA

30/10

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB 

-Toàn tổ

 

01/11

  SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

NĂM

02/11

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ Nộp hồ sơ CĐ-SHCM -Kiểm tra nội bộ tháng 10

+ Nộp bài thi KSCL về VP

-Toàn tổ

- TTCM

 

-GVBM

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.
+ Tiết 3: SHCM môn VL 10A

-Toàn tổ 
- Thầy Tiến

  SÁU

03/11

SÁNG

 -Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

CHIỀU

-Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

 

  

BẢY

 24/11

SÁNG

-Học bình thường theo TKB

Nộp câu hỏi NK  khối THPT về tổ Ngoại ngữ  

-Toàn tổ

-GVPC

CHIỀU

+ 14h: Họp hội đồng 

                                           

-Toàn tổ

                                                                                                                                                                                                TTCM

 

  Facebook Messenger