Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM TUAN 12 (Từ 22/10 đen 27/10/2018) CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 21/10/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI TIỂU HỌC                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
                                                                             
                                                      KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CM

                                                                  (Tuần 12, từ 22-10 đến 27-10-2018)                                                                                                

II.               KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

   II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

        VIỆC TRỌNG TÂM

   * Giáo viên chủ nhiệm

 + GV bộ môn

+ Học CT thực học tuần 11 + Thi GHK I.

+ Tập nghi thức Đội, ĐHĐN, ca múa hát tập thể

 + Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hát đầu giờ các bài hát về nhà trường –Đội.

+Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho học sinh.

+Tiếp tục kế hoạch thu sách xây dựng Thư viện lớp

+Cập nhật giáo án, lên lịch báo giảng vào trang web

 -Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

-Hoạt động VHTT Trưng Vương : Chủ đề : Phụ Nữ Việt Nam 20/10 (đăng bài , thu âm phát thanh)

-Coi thi, chấm thi nghiêm túc đúng quy chế theo phân công

* PTKTH :

  + Tổ chức , giám sát thi và chấm thi Khảo sát GHK I

  + Dự giờ kiểm tra nội bộ

 +Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

 

     HAI

22/10

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 2 : Thi giữa HKI : Môn Anh – khối 4-5

-Toàn khối

-GV Coi thi

CHIỀU 

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 3 : Thi giữa HKI : Môn Toán – khối 2-3

-Tiết 4 : Thi giữa HKI : Môn Anh - khối 3

 

- Toàn khối

-GV Coi thi

-GV Coi thi

 

BA

 23/10

SÁNG

-  Học bình thường theo TKB

 

-Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 2 : Thi giữa HKI : Môn Anh - khối 2

-Tiết 3 : Thi giữa HKI : Đọc Hiểu – khối 2-3-4-5

- Toàn khối

-GV Coi thi

-GV Coi thi

 

24/10

  SÁNG

- Khối 4-5 tập dân vũ 15’ đầu giờ

- Học bình thường theo TKB

 

-Khối 4-5

- Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 3-4 : Thi giữa HKI : Đọc to - khối 2-3-4-5

- Toàn khối

-GV Coi thi

NĂM

25/10

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

- Tiết 2 : Thi giữa HKI : Môn Toán – khối 4-5

 

-Toàn khối

-GV Coi thi

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

- Toàn khối

 

 SÁU

26/10

 

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 1-2 : Thi giữa HKI : TV(viết)– khối 4-5

-Tiết 2 :– Thi giữa HKI : TV(viết)– khối 2-3

-Tiêt 3-4 : NK phát triển GT-TD (Khối 2-3)

- Toàn khối

-GV Coi thi

-GV Coi thi

-Khối 2-3

CHIỀU

 

 -Học TQM và AV Camrichdge theo lịch

- Theo phân công

 

              BẢY

 27-10

SÁNG

-Học IOE và Luyện chữ viết theo lịch

-7h30: Thi Đồ đùng dạy học

- Theo phân công

-GV thi GVDG

 CHIỀU

-14h :  Chấm thi GHK I

 

- Toàn khối

 

                                                                                                                                  PTKTH

                                                                                                                               Hồ Thị Bích Ngọc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                

 

  Facebook Messenger