Kế hoạch tổ Năng khiếu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TUẦN 10 NĂM HỌC 2018-2019

Ngày cập nhật 08/10/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔ NĂNG KHIẾU                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 10

(TỪ 08/10 ĐẾN 13/10/2018)

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG: TUẦN 09

- Thực hiện việc dạy học nghiêm túc theo TKB

- Tập luyện Dân vũ nghiêm túc cho học sinh các lớp THCS-PT vào 30p

- Nộp các bộ câu hỏi và tham gia tổ chức các số ngoại khoá.

- Tập luyện và tổ chức tốt Dân vũ tập thể cho các khối lớp.

* Tồn tại:

- GVTDTT không nộp câu hỏi NK về TTCM theo kế hoạch.

B/ KẾ HOẠCH CHUNG:  TUẦN 10

a/ Việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình dạy học nghiêm túc theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường – Tuần 10

- TTCM nộp các báo cáo, hồ sơ lên BGH theo kế hoạch.

- Kiểm tra cập nhật LBG, GA, điểm của các GVBM.

- TTCM tiến hành dự giờ các tiết AN, MT phổ thông.

- Tham gia tổ chức các ngoại khoá.

- Hướng dẫn tổ chức Dân vũ cho khối TH và THCS theo kế hoạch.

b/ Công việc khác:

 - Tham gia các hoạt động của CĐ và ĐTN tổ chức.

Thứ/ Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(08/10)

Sáng 

- Hướng dẫn tổ chức Dân vũ cho khối THCS-PT vào 30’ SH

- Kiểm tra cập nhật GA, LBG, Điểm trên Website

- Nộp HSSS tại phòng QHT để kiểm tra

- Thế Anh, Song Thương

- TTCM

- Toàn tổ

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Ba

(09/10)

Sáng

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

(10/10)

Sáng 

- Tổ chức Dân vũ giữa sân trường cho khối 4-5 vào 15’ SH đầu giờ

- Kiểm tra việc dạy và học NKTC của các lớp.

- TTCM, Cô Diễm

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học NKTC của các lớp.

- TTCM

Năm

(11/10) 

Sáng

- Kiểm tra việc dạy và học NKTC của các lớp.

- TTCM

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Sáu

(12/10)

 

Sáng 

- Dạy học bình thường theo TKB

- Tổ chức Ngoại khoá khối TH – Tiết 3-4

 

- Thế Anh, Tiến Dũng

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Bảy

 

(13/10)

Sáng

-  Điều hành tổ chức Dân vũ khối PT và Đoàn TN vào 30’ SH

- Tiết 3-4: Tham gia tổ chức ngoại khoá khối THPT

- Nộp câu hỏi NK khối 6-7 về TTCM

Song Thương

Thế Anh

Thế Anh, Tiến Dũng

- GVBM

Chiều

- 14h: HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

Toàn tổ

                                                                                                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                                                                                            NGUYỄN THẾ ANH

  Facebook Messenger