Tổ Khoa học Thực nghiệm

KẾ HOẠCH TUẦN 9 ( Từ 8/10 đến 14/10/2018)

Ngày cập nhật 08/10/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ THỰC NGHIỆM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TUẦN 9

( Từ 8/10 đến 14/10/2018)

                                                                                               

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                 VIỆC TRỌNG TÂM

·                         *******

1. Thực hiện chương trình Ngoại khóa Chinh Phục Khối THPT theo kế hoạch.

2. GV trong tổ ra đề kiểm tra khảo sát giữa kỳ 1; GV ra (đề + đáp án) nộp chuyên môn duyệt.

3. TTCM triển khai kế hoạch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường khối THCS & PT.

5. TTCM tổ chức thanh tra toàn diện 02 GV trong tổ; kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV.

6. Duyệt báo cáo chuyên đề về phương  pháp “ Trải nghiệm sáng tạo trong THPT” và đề kiểm tra 1 tiết khối 10 (có thuyết trình + Ma trận+ Trọng số) nộp về cụm Đông hà – Triệu phong

 

HAI

08/10

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ Nộp hồ sơ kiểm tra nội bộ tháng 9

-Toàn tổ 

-TTCM

 CHIỀU 

- - Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

BA

09/10

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB  

-Toàn tổ

 

10/10

  SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

NĂM

11/10

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

- TTCM 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ 

  

 

SÁU

12/10

SÁNG

 -Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

CHIỀU

-Học bình thường theo TKB

-Toàn tổ

 

  

BẢY

 13/10

SÁNG

-Học bình thường theo TKB

+ Tiết 3-4: NK: Số 1" Trưng Vương - Khám phá tri thức " Khối THPT

-Toàn tổ

-GV phân công

CHIỀU

+ 14h: Sinh hoạt CM theo khối  

 * Khối THCS-THPT: Tiếp tục Trình chiếu giáo án E-Learning

-Toàn tổ

                                                                                                                                                                                                TTCM

                  

 

  Facebook Messenger