Kế hoạch tổ Năng khiếu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM HỌC 2018-2019

Ngày cập nhật 02/10/2018

       TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

  TỔ NĂNG KHIẾU – CLB VHTT

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – hạnh phúc

      SỐ…/ KH-NK, CLB                                                    Đông Hà, ngày 1 tháng 10 năm 2018

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10
Năm học 2018 - 2019

     I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9:

          - Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và các giải pháp thực hiện trong tháng 9.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường.

- Rà soát các công việc, phân công để tổ chức Lễ khai giảng năm học mới và Tết Trung thu thành công tốt đẹp.

          - Hoàn thiện  nề nếp dạy và học các môn NK nâng cao, chốt danh sách phân loại học sinh nộp TTCM, BGH.

          - Thực hiện nghiêm túc việc huấn luyện các môn TDTT theo kế hoạch.

          - Thực hiện nghiêm túc QCCM của nhà trường. Đặc biệt là việc nề nếp dạy và học các môn năng khiếu nâng cao, giáo án, lịch báo giảng, ký sổ đầu bài…

- Sinh hoạt Tổ chuyên môn theo hướng đổi mới; giáo viên bộ môn suy nghỉ về các phương pháp dạy học tích cực, mới để chia sẽ, trao đổi nhằm đưa chất lượng ngày một đi lên, đặc biệt là các môn năng khiếu nâng cao.

- Phối hợp với các tổ chuyên môn khác để tổ chức các số ngoại khóa theo kế hoạch.

- Tăng cường việc kiểm tra thực hiện QCCM của các giáo viên trong Tổ.

- Thực hiện việc dự giờ thăm lớp của TT đối với một số giáo viên, thanh tra giáo viên

- Thực hiện hoạt động Kiểm tra nội bộ toàn diện theo kế hoạch.

- Tổ chức tiết dạy SHCM – môn Âm nhạc – Lớp 6A

- GVBM nộp các văn bản theo quy định đã thống nhất cho TTCM.

- Tập luyện Dân vũ, SHTT cho các lớp có hiệu quả.

- Tiến hành kiểm tra chéo HSSS của GV lần 1.

* Tồn tại:

- GVBM còn vi phạm QCCM khá nhiều.

I. CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM THÁNG 10:

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động và các giải pháp thực hiện trong tháng 10/2018.

- Thực hiện chương trình dạy học theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường.

- Xây dựng và tổ chức chuyên đề môn Múa dân gian vào cuối tháng 10

- Bắt đầu xây dựng chuyên đề Cầu lông cấp tỉnh vào giữa tháng 11

          - Thực hiện nghiêm túc việc huấn luyện các môn TDTT theo kế hoạch.

          - Chủ động tập luyện và tổ chức Dân vũ, SHTT cho các khối lớp theo kế hoạch.

          - Thực hiện nghiêm túc QCCM của nhà trường. Đặc biệt là việc nề nếp dạy và học các môn năng khiếu nâng cao, giáo án, lịch báo giảng, ký sổ đầu bài…

          - Tổ chức thao giảng chào mừng ngày PNVN 20-10 theo kế hoạch của Công đoàn.

- Sinh hoạt Tổ chuyên môn theo hướng đổi mới; giáo viên bộ môn suy nghỉ về các phương pháp dạy học tích cực, mới để chia sẽ, trao đổi nhằm đưa chất lượng ngày một đi lên, đặc biệt là các môn năng khiếu nâng cao.

- Phối hợp với các tổ chuyên môn khác để tổ chức các số ngoại khóa theo kế hoạch.

- Tăng cường việc kiểm tra thực hiện QCCM của các giáo viên trong Tổ.

- Thực hiện kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.

- Thực hiện việc dự giờ thăm lớp của TT đối với một số giáo viên, thanh tra giáo viên

- Triển khai các văn bản đến GVBM trong tổ.

    II. HOẠT ĐỘNG KHÁC:

          - Tham gia các hoạt động nhân ngày PNVN 20-10.

 

                                                                                                     Tổ Trưởng

                                                                                                 Nguyễn Thế Anh

  Facebook Messenger