Kế hoạch tổ Năng khiếu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 9 NĂM HỌC 2018-2019

Ngày cập nhật 08/09/2018

       TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

  TỔ NĂNG KHIẾU – CLB VHTT

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – hạnh phúc

      SỐ…/ KH-NK, CLB                                                    Đông Hà, ngày 31 tháng 8 năm 2018
 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9
Năm học 2018 - 2019

     I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8:

          - Xây dựng quy trình hoạt động và các chỉ tiêu, mục tiêu trọng tâm của năm học 2018-2019. Đăng ký thực hiện chuyên đề cấp trường, làm sản phẩm liên môn, kế hoạch kiểm tra nội bộ của năm học…nộp lên BGH duyệt để thực hiện.

          - TTCM tham gia họp TCM để triển khai nhiệm vụ hoạt động trọng tâm của TCM trong năm học. Xây dựng và thống nhất quy chế hoạt động của Tổ Công đoàn.

          - Thực hiện khá tốt tuần học “Sinh hoạt tập thể”, tổ chức tập Dân vũ, nhảy hiện đại cho các khối lớp từ K1 đến K12 theo lịch học năng khiếu của các nhóm.

- Thực hiện chương trình dạy học theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường.

          - Rà soát các biểu mẫu quy định về QCCM, HSSS để thực hiện, chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ cá nhân.

          - Ổn định nề nếp dạy và học các môn NK nâng cao. GVBM quán triệt học sinh học năng khiếu phải đảm bảo 100% có đồ dùng, dụng cụ học tập, GVBM có cách quản lý các đồ dùng, dụng cụ cho học sinh.

          - Các GV TDTT tuyển chọn VĐV của các đội tuyển, thực hiện việc huấn luyện lồng ghép vào tiết NKTC.

          - GVBM xây dựng chương trình dạy học của bộ môn mình và có các giải pháp đưa ra để hàng tháng đánh giá học sinh đạt được những kỹ năng nào.

          - Thực hiện nghiêm túc QCCM của nhà trường. Đặc biệt là việc nề nếp dạy và học các môn năng khiếu nâng cao.

          - Tập luyện các bài hát về Đội, Đoàn và 2 bài truyền thống của nhà trường cho học sinh

- Sinh hoạt Tổ chuyên môn theo hướng đổi mới; giáo viên bộ môn suy nghỉ về các phương pháp dạy học tích cực, mới để chia sẽ, trao đổi nhằm đưa chất lượng ngày một đi lên, đặc biệt là các môn năng khiếu nâng cao.

- Phối hợp với các tổ chuyên môn khác để tổ chức các số ngoại khóa theo kế hoạch. Trực tiếp thực hiện ngoại khóa “Phòng tránh đuối nước” và “cách cấp cứu chấn thương”

- Tăng cường việc kiểm tra của TTCM về việc thực hiện QCCM, dạy học năng khiếu tự chọn của các giáo viên trong Tổ.

- Thực hiện các công việc chuẩn bị cho khai giảng năm học mớih: Tập luyện chương trình văn nghệ, lên chương trình.

- Tập luyện văn nghệ, chương trình Lễ khai giảng một cách nghiêm túc.

- Tham gia nghiêm túc các lớp tập huấn do Sở GD tổ chức.

- Báo cáo hoạt động chuyên môn trong tháng 8 lên BGH nhà trường.

* Tồn tại:

I. CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM THÁNG 9:

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động và các giải pháp thực hiện trong tháng 9.

- Thực hiện chương trình dạy học theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường.

- Rà soát các công việc, phân công để tổ chức Lễ khai giảng năm học mới và Tết Trung thu.

          - Hoàn thiện  nề nếp dạy và học các môn NK nâng cao, chốt danh sách phân loại học sinh nộp TTCM, BGH.

          - Tập luyện chương trình văn nghệ và phân công tổ chức Tết trung thu.

          - Thực hiện nghiêm túc việc huấn luyện các môn TDTT theo kế hoạch.

          - Thực hiện nghiêm túc QCCM của nhà trường. Đặc biệt là việc nề nếp dạy và học các môn năng khiếu nâng cao, giáo án, lịch báo giảng, ký sổ đầu bài…

- Sinh hoạt Tổ chuyên môn theo hướng đổi mới; giáo viên bộ môn suy nghỉ về các phương pháp dạy học tích cực, mới để chia sẽ, trao đổi nhằm đưa chất lượng ngày một đi lên, đặc biệt là các môn năng khiếu nâng cao.

- Phối hợp với các tổ chuyên môn khác để tổ chức các số ngoại khóa theo kế hoạch.

- Tăng cường việc kiểm tra thực hiện QCCM của các giáo viên trong Tổ.

- Thực hiện việc dự giờ thăm lớp của TT đối với một số giáo viên, thanh tra giáo viên

- Thực hiện hoạt động Kiểm tra nội bộ toàn diện theo kế hoạch.

- GVBM nộp các văn bản theo quy định đã thống nhất cho TTCM.

- Tiến hành kiểm tra chéo HSSS của GV lần 1.

    II. HOẠT ĐỘNG KHÁC:

          - Cùng với tổ chức Đoàn thanh niên và Liên đội trao qua cho các học sinh tại xã Thuận – Hướng Hoá.

 

                                                                                                   Tổ Trưởng

 

 

                                                                                                 Nguyễn Thế Anh

  Facebook Messenger