Kế hoạch

KẾ HOẠCH THI TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018

Ngày cập nhật 09/04/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

                Số:      /KH-TV

 

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đông hà, ngày 9   tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI

 TIẾNG ANH QUA MẠNG (IOE) CẤP TỈNH

NĂM HỌC: 2017-2018

 

         Căn cứ Công văn số 5814-BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018,Tổ Ngoại Ngữ- Trường Trưng Vương triển khai kế hoạch thi IOE cấp Tỉnh như sau:

            I/ Đối tượng dự thi: Là học sinh của trường từ lớp 3 đến 9 đủ điều kiện để tham gia vòng thi cấp Tỉnh và đã hoàn thành vòng thi 25 của chương trình tự luyện IOE có danh sách kèm theo.

           II/ Lập mã dự thi cấp trường: Thầy Nguyễn Văn Cần phụ trách tạo mã dự thi cho từng khối, lớp theo khung giờ và bảo mật trước khi diễn ra ngày thi 2 ngày.

           III/ Thời gian dự thi:

1.    Thi chính thức vào sáng ngày 14/04/2018

         Thi dự phòng vào chiều ngày 14/04/2018

Thời gian

Lớp

Số lượng

Phòng thi

Giám thị

7h00 - 7h30

Khối 3

21

PM2

Cô Thủy Anh, Thầy Tiến KT

Khối 8

17

PM1

Cô Hoài My, Thầy Nhuận

8h00-8h30

Khối 9

6

PM1

Cô Diệu Linh, Thầy Nhuận

Khối 4

28

PM2

Cô Hiền, Thầy Tiến KT

9h00 – 9h30

Khối 5

31

PM1

Cô Hà My, Thầy Nhuận

PM2

Cô Hoài My, Thầy Tiến KT

10h00-10h30

Khối 6

6

PM1

Cô Thanh Tâm, Thầy Tiến KT

11h00 – 11h30

Khối 7

14

PM1

Cô Hồng Ngọc, Thầy Tiến KT

DỰ PHÒNG

13h00 -13h30 (dự phòng)

Khối 3 , 8

 

PM1

Thầy Đức Hòa, Thầy Tiến KT

14h00 -14h30 (dự phòng)

Khối 4 , 9

 

PM1

Cô Thu Hiền, Thầy Tiến KT

15h00 – 15h30 (dự phòng)

Khối 5

 

PM1

Cô Diệu Linh, Thầy Tiến KT

16h00-16h30 (dự phòng)

Khối 6

 

PM1

 Cô Hồng Ngọc, Thầy Tiến KT

17h00 – 17h30 (dự phòng)

Khối 7

 

PM1

Cô Hồng Ngọc, Thầy Tiến KT

 IV/ Hội đồng thi

  1.    Bà Đồng Thị Bích Hiền              P. hiệu trưởng       CHỦ TỊCH HĐCT
  2. Bà Hồ Thị Bích Ngọc                  PTKTH                  PCT HĐT
  3. Bà Hoàng Thị Hương                PCT HĐQT           Giám sát
  4. Bà Nguyễn Thị Hải Yến             Tổ trưởng             Thành viên
  5. Ông Bùi Đức Hòa                       TPCM                   Thành viên
  6. Ông Nguyễn Văn Cần               Giáo viên               Kĩ thuật
  7. Ông Võ Minh Tiến                      Kĩ thuật                 Kĩ thuật
  8. Ông Đặng Văn Nhuận               Kĩ thuật                 Kĩ thuật
  9. Bà Trần Thị Hồng Tuyết            Văn phòng             Thư ký       

Cùng các thành viên là giám thị được phân công coi thi
V/ Lưu ý:

- Học sinh khối THCS tự chuẩn bị máy tính, tai nghe để dự thi.

Giáo viên nhắc học sinh điều chỉnh lại Họ và tên, lớp trên hệ thống cho chính xác, đúng chính tả (Ghi bằng Tiếng việt có đầy đủ họ và tên, Họ trước, tên sau), những trường hợp sai tên sẽ không công nhận kết quả.

- Tuyệt đối không thi sai khung giờ và ngày đã quy định.

- Mỗi học sinh làm bài trong 30 phút với số lượng khoảng 200 câu hỏi tùy theo tốc độ làm bài của mình, có thể cho qua những câu chưa làm được, những câu đã thực hiện bài làm sẽ không thể làm lại được (kể cả khi mất điện, trục trặc đường mạng).

- Khi bị sự cố về đường điện, đường mạng hoặc máy tính, học sinh có thể thi lại ngay nhưng không thể làm lại các câu đã làm đồng thời phải kết thúc thời gian làm bài theo quy định chung hoặc học sinh Tiểu học-THCS phải thi lại vào chiều ngày 14/04/2018

Trên đây là kế hoạch thi học sinh tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp Tỉnh, yêu cầu các giáo viên và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- BGH, HĐQT;

- Website Trường;

- Lưu: VT.

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đồng Thị Bích Hiền

 

  Facebook Messenger