Kế hoạch

KẾ HOẠCH THI CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018 KHỐI THCS+PT

Ngày cập nhật 09/04/2018

 

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

                 

Số:       /KH-TV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              

            Đông Hà, ngày 7 tháng 04 năm 2018

                                                                              

    KẾ HOẠCH

                               Tổ chức thi học kỳ II năm học 2017 - 2018

Căn cứ công văn số 1159/SGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học và kế hoạch số 1198/KH-GDTrH ngày 23/8/2017 về kế hoạch hoạt động của HĐBM văn hóa cấp THCS-THPT năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Quảng Trị  

Căn cứ công văn số 448 /SGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2018 " V/v tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018    

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trườngTrưng Vương,

Để tổ chức thi HKII đảm bảo chất lượng, tổ trưởng CM, GVBM thực hiện tốt một số yêu cầu sau :

     I. Kiểm tra tiến độ chương trình :

       1. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học các môn đã được nhà trường phê duyệt.Thực hiện nghiêm túc giảng dạy theo chuẩn kiến thức,kỹ năng. Có kế hoạch dạy bù,dạy đúng,dạy đủ, tuyệt đối không được dồn ép,cắt xén chương trình; xây dựng đề cương ôn tập, đề kiểm tra chung cho học sinh .

       2. Thực hiện nghiêm túc về kiểm tra, đánh giá; tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra; đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan trong các bài kiểm tra gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu:    (Nhận biết 20%, thông hiểu 30%, vận dụng 30%, vận dụng sáng tạo 20%).  

  II.Tổ chức thi:

       1.Việc ra đề thi :

        + Tổ chức kiểm tra chung từng khối theo đề chung

+ Giáo viên bộ môn được phân công ra đề thi (kèm theo ma trận + đáp án)

+ Đề thi phải đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng môn học, sát đối tượng, chính xác và đúng với những yêu cầu đặt ra ở ma trận đề.

+ Đề thi phải được bảo mật tuyệt đối.

+ Khối12: Thực hiện kiểm tra theo đề chung của Sở gồm:Toán -Văn - Anh - KHTN-KHXH (Thực hiện theo công văn 448/ SGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2018)

+ Khối 6-7-8-9: Kiểm tra theo đề chung của PGD - SGD gồm 4 môn:Toán -Lý -Ngữ văn - Anh văn

+ Các môn còn lại trường ra đề kiểm tra

+Tổ trưởng CM chịu trách nhiệm phân công việc ra đề, kiểm tra đề, đóng gói gửi về hộp thư PHT: donghien59@gmail.com  ( Ngày 19/04)

        2.Thời gian nộp đề thi - tổ chức thi :

        + GVBM :Nộp đề về TTCM (16/4)

        + TTCM : Nộp đề về PHT ( 19 /04)

        + Thời gian thi :

            * Khối 12Từ ngày 26 -27-28/ 04

            * Khối 6 đến 11 :Thi các môn trường ra đề : Ngày 26-27-28

+ Ngày 23/4 văn phòng hoàn thành đề thi  

3.Thời gian thi cho các môn:

- Toán, Ngữ văn:  90 phút.    

- Các môn còn lại: 45 phút.

   4.Nội dung kiến thức:

        - Trong chương trình đã học đến thời điểm kiểm tra

   5.Hình thức tổ chức thi:

    +THCS:

        * Môn Toán - Ngữ văn - Vật lý  : Theo hình thức tự luận.

        * Môn T Anh:Theo hai hình thức Trắc nghiệm và tự luận (kiểm tra cả 3 kỹ năng: Nghe, Đọc, viết )

    +THPT:

         * Môn Ngữ văn theo hình thức tự luận

         * Môn Tiếng Anh -Toán - các môn KHTN - KHXH theo hình thức trắc nghiệm

       - Bố trí danh sách thí sinh theo A,B,C ... ,một phòng thi không quá 24 em và phân công giám thị coi thi ( Văn phòng phân công)

       - GVCN : Xem danh sách phòng thi , sắp xếp mỗi em ngồi một  bàn .

   6. Tổ chức coi,chấm thi:

* Hội đồng coi thi, chấm thi do PHT làm Chủ tịch.

        * Bài thi phải được cắt phách.

* Tổ trưởng CM- GVBM kiểm tra bài chấm trước khi trả bài cho học sinh .

    7. Lịch thi (Các tiết không tổ chức thi vẫn học bình thường)

          *  Lớp 12 thi đề SGD

          *  Lớp 6 đến lớp 11 thi đề trường

THỜI GIAN

BUỔI

MÔN

THỜI GIAN THI

GIỜ PHÁT ĐỀ

GIỜ LÀM BÀI

 

THỨ 5

26/4/2018

SÁNG

Ngữ văn ( Lớp 12)

Tiết 1-2 (90 phút )

7 giờ 25

7 giờ 30

GDCD ( L6 đến L11)

Tiết 1   (45 phút )

7 giờ 25

7 giờ 30

Công nghệ ( L6 đến L11)

Tiết 2   (45 phút )

8 giờ 40

8 giờ 45

CHIỀU

Toán ( Lớp 12)

Tiết 2-3 (90 phút)

14 giờ25

14 giờ30

THỨ 6

27/4/2018

SÁNG

 

Vật lý ( Lớp 12)

 Sinh ( L6 đến L11)

Tiết 1    (45 phút)

7 giờ 25

7 giờ 30

Hóa học ( L8 đến L12)

Tiết 2    (45 phút)

    8 giờ 25

8 giờ 30

Sinh ( Lớp 12)

Tiết 3    (45 phút)

    9 giờ 25

9 giờ 30

CHIỀU

Tiếng Anh ( Lớp 12)

Tiết 2    (45 phút)

14 giờ25

14 giờ 30

THỨ 7

28/4/2018

SÁNG

Lịch sử ( Toàn khối )

Tiết 1    (45 phút)

7 giờ 25

7 giờ 30

Địa lý ( Toàn khối )

Tiết 2    (45 phút)

    8 giờ 25

8 giờ 30

GDCD ( Lớp 12)

Tiết 3    (45 phút)

    9 giờ 25

9 giờ 30

     * Lịch thi đề của Phòng GD- Sở GD

THỜI GIAN

BUỔI

MÔN

THỜI GIAN THI

GIỜ PHÁT ĐỀ

GIỜ LÀM BÀI

THỨ 2 07/5/2018

SÁNG

Văn 9-10-11

Tiết 1-2  (90 phút)

7 giờ 25

7 giờ 30

AV 9-10-11

  Tiết 3     (45 phút )

9 giờ 30

9 giờ 35

CHIỀU

Toán 8

Tiết 1-2  (90 phút )

13 giờ 25

13 giờ 30

T.Anh 8

 Tiết 3    (45 phút )

15 giờ 25

15 giờ 30

THỨ 3

08/5/2018

SÁNG

 Toán 9-10-11

Tiết 1-2  (90 phút )

7 giờ 25

7 giờ 30

Vật lý 9-10-11

Tiết 3     (45 phút)

9 giờ 30

9 giờ 35

CHIỀU

Toán 6

Tiết 1-2   (90 phút)

13 giờ 25

13 giờ 30

Anh 6

Tiết 3      (45 phút)

15 giờ 25

15 giờ 30

THỨ 4

09/5/2018

SÁNG

Toán 7

Tiết 1-2   (90 phút)

7 giờ 25

7 giờ 30

T.Anh 7

Tiết 3      (45 phút)

9 giờ 25

9 giờ 30

CHIỀU

Ngữ văn 6

Tiết 1-2   (90 phút)

13 giờ 25

13 giờ 30

Vật Lý 6

Tiết 3      (45 phút)

15 giờ 25

15 giờ 30

THỨ 5

10/05/2018

SÁNG

Ngữ văn 7

Tiết 1-2   (90 phút)

7 giờ 25

7 giờ 30

Vật lý 7

Tiết 3      (45 phút)

9 giờ 25

9 giờ 30

CHIỀU

Ngữ văn 8

Tiết 1-2   (90 phút)

13 giờ 25

13 giờ 30

Vật lý 8

Tiết 3      (45 phút)

15 giờ 25

15 giờ 30

 

                 8. Thời gian nhận đề thi :

       - Ngày 16/04 : Nộp đăng ký số lượng hs thi về PGD ( Cô Tuyết )

       - Ngày 24/04 : Nhận đề tại SGD ( Mang theo USB để cóp phần nghe môn Anh)

       - Ngày 2/5 : Nộp 4 USB về PGD để cóp phần nghe ( Thầy Hòa )

       - Ngày 04/05 (16h) : nhận đề thi tại PGD                                          

                              ( Lệ phí in sao đề nộp PGD : 4.000đ/ hs)

    9.Thống kê và báo cáo:

    * Cấp THCS & THPT:

môn

t.số HS

0-<2đ

2-<5đ

5-<6,5đ

6,5-<8đ

8-<10đ

0-<5đ

5-10 đ

 

 

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

10.Thời gian hoàn thành điểm, báo cáo chất lượng, Lưu trữ các bài thi :

  - Ngày 12/05 : Nộp bài thi về VP

  - GVBM :Hoàn thành điểm thống kê chất lượng

   Nhận được hướng dẫn này, BGH yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên, văn phòng  thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:                                                                                  P HIỆU TRƯỞNG

- TCM;                                   

- VP                                                                                               

                                                                                              Đồng Thị Bích Hiền         

  Facebook Messenger